Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Utbruddet av legionellasmitte i Østfold understreker betydningen av at kommunene følger opp det ansvaret de er pålagt i lov og forskrift for å drive miljørettet helsevern.

Helsetilsynet i ............................... viser innledningsvis til forskrift av 25. april 2003 om miljørettet helsevern § 6, første ledd:

”Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe nødvendige enkeltvedtak hjemlet i kapittel 4a i lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene. Når det gjelder kommunens plikter etter forskriften kapittel 2, fører Helsetilsynet i fylket tilsyn i medhold av lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten”

Forskriftens kapittel 3 omhandler miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer. Her heter det i § 7 første ledd:

”Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.”

I forskriftens kapittel 4 er det spesifisert en rekke krav til virksomheter og eiendommer. Her heter det i § 12 første ledd:

”Den ansvarlige for en virksomhet eller en eiendom skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll for å påse at kravene i kapittel 3 og kapittel 4 etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene i denne forskriften.”

Og videre i § 14 om meldepliktige virksomheter blant annet:

”Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer: [….] Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger.”

Helsetilsynet i ...............................  legger til grunn at ”lignende innretninger” henspeiler på alle innretninger som kan spre legionellasmitte til et større antall personer.  Når det gjelder hvilken type innretninger dette dreier seg om og likeledes hvilke prosedyrer som eieren av virksomheter som har slike innretninger bør følge for å forebygge legionellasmitte henviser Helsetilsynet til Folkehelseinstituttets "Veileder for forebygging og kontroll av legio­nellasmitte fra VVS-anlegg” . Veilederen er tilgjengelig i en nettversjon på Folkehelse­instituttets internettsider eller direkte på adressen: (Se Legionella)  

Under henvisning til ovenstående ber Helsetilsynet i ...............................  om en redegjørelse for hvilke tiltak kommunen har satt i verk for å sikre seg oversikt over hvor i kommunen det finnes innretninger som kan spre legionellasmitte og forvisse seg om at disse drives på en helsemessig tilfredsstillende måte i overensstemmelse med de føringer som er gitt i Folkehelseinstituttets veileder.

Helsetilsynet i ...............................  ber om at kommunen, innen 1 uke fra den mottar dette brevet besvarer følgende to spørsmål, fortrinnsvis via e-post til postmottak@fmxx.no :

Mener kommunen at den pr. dags dato oppfyller forskriftens krav til oversikt over hvor i kommunen det finnes innretninger som kan spre legionellasmitte?    

Ja                 Nei

                

Mener kommunen at den pr. dags dato ivaretar sitt ansvar for å føre tilsyn med at forskriftens krav etterleves av virksomheter som har innretninger som kan spre legionellasmitte?

Ja                 Nei

                

Dersom ett eller begge spørsmål besvares benektende, ber Helsetilsynet innen samme tidsfrist, om en redegjørelse for hvilke tiltak kommunen vil sette i verk for å oppfylle de forpliktelser som forskriften pålegger den.

Dette brevet sendes også pr.post.


Med hilsen