Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til departementets brev av 7. juli 2005.

Statens helsetilsyn støtter forslaget om at NPE overtar erstatningsansvaret for privat helsesektor. Ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv kan vi ikke se noen sterke argumenter for at pasienter i privat helsesektor ikke skal ha like godt erstatningsrettslig vern som pasienter i offentlig sektor har i dag.

Ellers vil vi bemerke at de foreslåtte lovendringer rent lovteknisk fremstår som gjennomarbeidet både språklig og innholdsmessig.

De særlige spørsmål som stilles øverst på side 2 i departementets brev, er Statens helsetilsyn ikke rette myndighet til å ta stilling til.

Med hilsen

Aud Nordal e.f.
avdelingsdirektør
Jostein Vist jr.
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Jostein Vist jr.