Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har med interesse lest NOU 2006:5 om Norsk helsearkiv. Helsetilsynet vil i sin høringsuttalelse fokusere på tilsynsmessige og rettssikkerhetsmessige konsekvenser av utredningen. Forhold som først og fremst berører forskning og økonomi vil bare bli sporadisk omtalt.

Helsetilsynet støtter forslaget om en todeling i et saksarkiv og et felles nasjonalt pasientarkiv. Helsevesenets saksarkiver vil da følge vanlige regler for avlevering. Den foreslåtte todeling tydeliggjør også at saksarkiver og pasientarkiver forholder seg ulikt ift. offentlighetsloven og regler for taushetsplikt og innsyn.

Til pasientarkivene har vi noen kommentarer:
Utvalget har prøvd å finne en balanse mellom håndterbarhet på den ene siden og hensynet til forskning etc. på den andre. Helsetilsynet sier seg enig i hovedregelen om avlevering ti år etter pasientens død. Derimot vil vi stille spørsmål ved om utvalgskriteriene for hva som er bevaringsverdig er tilstrekkelig begrunnet. I forslaget er f. eks kun to lokalsykehus (Odda og Longyearbyen) tatt med. På den måten kan mye interessant forskningsmateriale gå tapt. I et digitalt databasert system blir plassproblemene av liten betydning, og utvalget kunne kanskje ha vurdert om ikke en større del av de historiske pasientarkivene burde bevares.

På side 34-35 i utredningen omtales prinsippet om å slå sammen alle papirjournaler for den enkelte pasient. Det vises også til at det er problematisk å slå sammen journaler for somatiske og psykiatriske sykehus. Helsetilsynet mener det er av stor betydning for befolkningens tillit til helsevesenet og Norsk helsearkiv at journaler fra somatikk og psykiatri ikke blandes på en måte som gir utilsiktet innsyn. På dette feltet kunne kanskje utredningen vært klarere på at hensynet til taushetsplikt går foran hensynet til forskning og lett tilgjengelighet. Vi regner med at utvalget som skal se på bevaring og kassasjon også vil vurdere om det er grunnlag for endringer i arkivlovens bestemmelser om innsyn og klausulering.

Helsetilsynet støtter Allmennlegeforeningens anbefaling om at utvalget ser nøyere på forslaget om bevaring/kassasjon for privat spesialisthelsetjeneste. På sikt bør det også utredes avleveringsregler for kommunehelsetjenesten.

Med hilsen


Terje Jensen e.f  
avdelingsdirektør
Ola Madsen Devold
arkivleder

 

 

Saksbehandler: Ola Madsen Devold