Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Beredskap - behov endringar lovar forskrifter - høyring

Klager avgjørelse avslag opphold på rehabiliteringsinstitusjon

Psykisk helsearbeid barn unge kommunene - høringsuttalelse

Consultation Community action on health services - contribution by the Norwegian Board of Health

Tilbakekall autorisasjon lege tannlege

Endringer pasientrettighetsl. spesialisthelsetjl. etter rusreformen - høringsuttalelse

Forskrift kvalitet sikkerhet håndtering humane celler vev - høringsuttalelse

Tidligere hjelp barn unge psykiske lidelser rusproblemer - Høringsuttalelse

NOU 2006: 6 Når sikkerheten er viktigst - høyringssvar

Forskriftsendringer forbindelse endringer lov psykisk helsevern pasientrettighetsloven - høringsuttalelse

Oppdrag forbindelse sikkerhet psykisk helsevern

Forslag endring helsepersonelloven

Sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir justissektoren (Graver-rapporten) - høringsuttalelse

Endringer blodforskriften - høringsuttalelse

NOU 2006:5 - Norsk helsearkiv - Siste stopp pasientjournalene - høringsuttalelse

Innspill Nasjonal strategi mot sosial ulikhet helse

Kommunale legevakter - Helsetilsynets funn vurderinger

Overordna plan sosial- helsemessig beredskap - høyringssvar

Orientering at administrativ reaksjon vurderes anmodning uttalelse

Anmodning uttalelse

Forskrift kommunens vaksinasjonstilbud - høringsuttalelse

Endring lov humanmedisinsk bruk bioteknologi - høringsuttalelse

Nasjonal helseplan (2007-2010) - høringsuttalelse

Innstilling en nordisk samekonvensjon - høringsuttalelse

Lovhjemmel sentral database elektroniske resepter - høringsuttalelse

Skikkethetsvurdering lærerutdanningene - omfatte også helse- sosialfagutdanningene - høringsuttalelse

Oversendelse rapport tvang psykisk helsevern

Vedtak advarsel. Forskningsprosjekt hoftebrudd.

Vedtak advarsel

Klage fra Aker universitetssykehus HF - pålegg stansing prøvetaking forskningsprosjekt

Avslutning tilsynssak – brudd på spesialisthelsetjenesteloven internkontrollforskriften

Pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste - Øyer kommune

Pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste - Ullensaker kommune

Pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste - Gjerdrum kommune

Forskrift celler vev - høringsuttalelse

Operativt planverk Politidirektoratets koordinering nasjonal innsats utlandet - høyring

Etablering pseudonymt register over svangerskapsavbrudd - høringsuttalelse

NOU 2005:8 Likeverd tilgjengelighet - høringsuttalelse