Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev av 7. november 2006 vedrørende forslag til strukturendringer for ambulanseflytjenesten i Norge.

Statens helsetilsyn har følgende merknader til forslaget:

Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a og 2-2 at de regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at befolkningen tilbys forsvarlige bil,- båt- og luftambulansetjenester. Å sikre at tjenesten har ressurser og kompetanse som står i forhold til behovet anses som viktige forutsetninger for ivareta dette ansvaret.

Av § 4 i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten følger det at virksomheter som yter helsetjenester aktivt skal skaffe seg oversikt over områder hvor det er fare for svikt, iverksette tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge svikt, samt foreta systematisk overvåking og gjennomgang av egen internkontroll.  

Med utgangspunkt i ovennevnte bestemmelser legger Statens helsetilsyn til grunn at luftambulansetjenesten må ha etablert systemer for virksomhetsregistrering og oppfølging av tjenestens daglige drift, herunder systemer for melding av avvikshendelser og monitorering av responstider og kapasitet i tjenesten. Vi legger videre til grunn at denne typen virksomhetsdata både bør danne grunnlag for eventuelle strukturelle endringer av tjenesten og for å monitorere av effekten ved slike endringer.

Statens helsetilsyn finner at høringsforslaget til strukturendringer i noen grad er underbygget av virksomhetsdata for antall oppdrag og døgnfordeling av ulike oppdragskategorier. Vi etterlyser imidlertid konsekvensanalyser for tilgjengelighet ved ulike typer oppdrag og hastegrader. Likeledes finner vi ikke at det er redegjort for hvordan man på bakgrunn av tilgjengelige virksomhetsdata vil evaluere de foreslåtte strukturendringer.
 
For enkelte deler av landet utgjør flyambulansetjenesten en særlig viktig ressurs for å sikre befolkningen tilgang til spesialisthelsetjenester ved akutt sykdom eller skade.          
Forslaget til strukturendringer for flyambulansetjenesten i Finnmark innebærer reduserte aktiveringskrav ved Kirkenes-basen. Dette søkes kompensert gjennom å stille krav om tilstedevakt for mannskapet ved ett ambulansefly i Alta.

Statens helsetilsyn finner ikke å kunne ta stilling til hvorvidt den foreslåtte endringen i beredskapen ved Kirkenes-basen vil innebære redusert tilgjengelighet til ambulansefly for befolkningen i Øst-Finnmark. Vi etterlyser imidlertid en risikovurdering som grunnlag for en etterfølgende nytte-kostnadsanalyse av de foreslåtte struktur-endringene. I en slik analyse bør det etter vår oppfatning bl.a. inngå en vurdering av hvilke konsekvenser den foreslåtte beredskapsordningen får for tjenestens responstid (her forstått som tid fra varsling til flyet er fremme på hentested), samt hvilke konsekvenser beredskapsordningen får for tilgjengeligheten til legespesialist (anestesilege) ved gjennomføring av akutte primæroppdrag i denne delen av helseregionen. 

 

Med hilsen

Geir Sverre Braut e.f. 
ass. direktør
Bjørn Jamtli
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
De regionale helseforetakene
Helsetilsynet i fylkene

Saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf. 21 52 99 39

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21