Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rusmiddelmisbrukere. Oppsummering vurdering funn erfaringer tilsynsaktiviteter 2004-2006.

Forslag ny forskrift krav kvalitet sikkerhet håndtering humane celler vev - høringsuttalelse

Helsefremmende forebyggende arbeid helsestasjon skolehelsetj - høringsuttalelse

Pasientrettighetsloven § 2-6 forskrift dekning utgifter pasienters reise

Ny forskrift klinisk utprøvninglegemidler mennesker - høringsuttalelse

Ny handlingsplan antibiotikaresistens smitte helseinstitusjoner - høringsuttalelse

Oppfølging IS-1338 Evaluering kontrollkommisjonene - høringsuttalelse

Sterkere rettighetsfestingordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - høringsuttalelse

Kartlegging etnisk diskriminering statlig sektor

Om tiltak mot trygdemisbruk mv. - høringsuttalelse

Krav elektronisk kommunikasjon leger Nav - høringsuttalelse

Forskrift helseopplysninger database elektroniske resepter (Reseptformidleren) - høringsuttalelse

Endring forskrift tilvirkning importlegemidler - høringsuttalelse

Vedtak tvangsmulkt pålegg forsvarlig helsetjeneste - Helse Vest RHF

Endringer helsepersonelloven § 21 - høringsuttalelse

Gruppe B-streptokokker gravide fødende - høringssvar vedrørende nye kliniske anbefalinger

Forslag endringer strukturen på abortnemndene - høringsuttalelse

Avslutningtilsynssak – ”Sudbø-saken” – brudd på internkontrollplikten

Retningslinjer selvmordsforebygging psykisk helsevern - høringsuttalelse

Forslag utvidelse pasientombudsordningen å gjelde kommunale helse- sosialtjenester - høringsuttalelse

Forskrift legemiddelhåndtering virksomheter helsehjelp - høringssvar

Varsel vedtak tvangsmulkt

Utdanning autorisasjon helsepersonell legemiddelassistert rehabilitering

Endringer lovgivningen tilsyn kommunale helse- sosialtjenester

Lokalsykehusenes akuttfunksjoner en samlet behandlingskjede - høringssvar

Forslag revisjon rammeplan sykepleierutdanningen - høringsuttalelse

Utkast nytt helsekort gravide - høringsuttalelse

Implementering EU-direktiv 2005/36/EF godkjenning yrkeskvalifikasjoner - høringssvar

Tiltak mot spredning Legionella - høringssvar

Forslag lov endring helsepersonelloven - høringsuttalelse

Et helhetlig tilbud mennesker epilepsi - høring

Høring styrende dokumenter tilsynsetatene

Forskrift varsling tiltak alvorlige hendelser betydning internasjonal folkehelse høringsuttalelse

Svar på høringsnotat forslag kvalifiseringsprogram tilhørende stønad nytt kap 5A sosialtjenesteloven

Utkast forskrift medhold forskningsetikkloven - høringssvar

Kartlegging tilbudet legemiddelassistert rehabilitering høsten 2005 – oppsummering

Kartlegging tilbudet legemiddelassistert rehabilitering høsten 2005 - oppsummering

Kartlegging tilbudet legemiddelassistert rehabilitering høsten 2005 - oppsummering

Innsyn og anonym varsling

Svar på høringsbrev forlengelse sprøyteromsloven

Pålegg utarbeidelse beredskapsplan kommunens helse- sosialtjeneste

Forslag lov xenotransplantasjon - høringsuttalelse

Vurderinger risiko voldelig atferd psykisk helsevern - høringsuttalelse

Ambulanseflytjenesten Norge - høringssvar

Veileder styring avfall helsetenesta dyrehelsetenesta - høringssvar

Revidert instruks fylkesmannens arbeid samfunnstryggleik beredskap - høyring