Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 13. juni 2007, mottatt 23. juni 2007, hvor høringsnotat om endringer i helsepersonelloven § 21 ble oversendt.

Statens helsetilsyn har tidligere i konkret tilsynssak lagt til grunn at det ikke kan innfortolkes et forbud mot at helsepersonell gjør seg kjent med taushetsbelagte opplysninger i helsepersonelloven § 21, slik også statsadvokaten har lagt til grunn. I en sak som gjaldt en helsesekretær som ved flere anledninger urettmessig leste i en pasients journal, uttalte vi at vi fant dette svært kritikkverdig, men at det ikke forelå brudd på helsepersonelloven § 21 om taushetsplikt så lenge vedkommende ikke hadde viderebrakt opplysningene. Statens helsetilsyn uttalte for øvrig at vi fant at dette er atferd som må anses uforenlig med yrkesutøvelsen, og som vil kunne gjøre en uegnet til å inneha autorisasjon som helsepersonell. Det bryter med den tillit som pasienter og samfunnet for øvrig skal kunne ha til helsepersonell.

Statens helsetilsyn finner at det er behov for en klar lovhjemmel som setter forbud mot urettmessig tilegnelse av pasientopplysninger. Forslaget til nytt annet ledd i helsepersonelloven § 21 om forbud mot å lese, motta, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte taushetsbelagte opplysninger uten at det har et nærmere bestemt formål begrunnet i tjenestelige behov og er i samsvar med lovens bestemmelse om taushetsplikt, stiller vi oss derfor svært positive til.

Statens helsetilsyn finner at det foreslåtte nye ledd i helsepersonellovens § 21 er i samsvar med det som er den alminnelige oppfatning, nemlig at helsepersonell ikke skal tilegne seg taushetsbelagt informasjon som de ikke har et tjenestlig behov for.

Med hilsen


Geir Sverre Braut e.f.
ass. direktør
Kristin Cordt-Hansen
seniorrådgiver

 

 
Saksbehandler: Kristin Cordt-Hansen, tlf. 21 52 99 35