Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 5.desember 2006.

Statens helsetilsyn tilslutter seg forslaget om å forlenge sprøyteromlovens virketid med 2 år.

Vi viser til vårt høringsnotat datert 11.februar 2004 til Justisdepartementet der vi tilsluttet forslaget om opprettelse av sprøyterom under nærmere gitt forutsetninger. Høringsbrevet følger med som vedlegg.

Statens helsetilsyn har p.t. ikke mottatt meldinger om overtredelse av helselovgivningen knyttet til dagens sprøyteromsdrift som tilsier at virksomheten er skadelig eller på annen måte uforsvarlig.
 
Vi ser også behovet for en grundig evaluering av virksomheten for å sikre at hovedformålet med sprøyterom ivaretas.  I det første høringsbrevet skrev vi bl.a. følgende: ”Helsetilsynet har merket seg ar forsøksordningen skal bidra til å sikre at erfaringsgrunnlag på et aggregert nivå for å vurdere helsemessige og andre effekter av sprøyterom. Vi vil derfor understreke at det er avgjørende for å få etablert et tilstrekklig erfaringsgrunnlag at forsøksordningen utformes på en måte som gjør at man i ettertid på en troverdig måte kan besvare sentrale spørsmål knyttet til sprøyterom.” I denne sammenheng er det viktig at forsøksvirksomheten foregår over et tidsrom som er nødvendig for å sikre en forsvarlig evaluering, og at loven forlenges tilsvarende

Med hilsen

Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Elizabeth Loe Tollefsen
seniorrådgiver

 


Vedlegg: 1 Forsøksordning med sprøyterom for narkomane – høringsuttalelse

Saksbehandler: Elizabeth Loe Tollefsen, tlf. 21 52 99 75

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21