Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev publisert 8. oktober 2007.

Helsetilsynet har enkelte kommentarer og spørsmål til høringsbrevet med forslaget til endring av forskriften som Helse- og omsorgsdepartementet har utarbeidet i samråd med Kunnskapsdepartementet.

Innledningsvis stiller vi spørsmål ved høringsbrevets sondring mellom helsehjelp og nødvendig helsehjelp når det gjelder helsetjenestens ansvar for legemiddelhåndtering. Etter Helsetilsynets mening må forskrivning av legemidler være forsvarlig uavhengig av om rekvirering av legemiddel inngår som ytelse av helsehjelp eller nødvendig helsehjelp. For begge situasjoner vil det være spørsmål om det er forsvarlig å overlate legemiddelhåndtering til pasienten, pårørende eller andre. Ofte vil bruken av legemiddelet måtte anses som nødvendig helsehjelp. Helsetilsynet finner også grunn til å understreke at det ofte er snakk om forskrivning av potente legemidler, hvor det er viktig med opplæring i forhold til håndtering, observasjon, vurdering og reaksjon for at barnet får forsvarlig helsehjelp, og som etter vår oppfatning er et ansvar som bør tilligge helsetjenesten.

I beskrivelsen av gjeldende rett og oppsummering av gjeldende rett i kap. 2 og 3 fremgår at det for kommunene etter opplæringsloven vil kunne innfortolkes et overordnet ansvar for å sørge for at barnet mottar hjelp til legemiddelhåndtering den tid barnet oppholder seg i offentlig grunnskole og skolefritidsordning. Det fremgår også av beskrivelsene at det også for eiere av private skoler vil kunne innfortolkes et tilsvarende ansvar etter privatskoleloven og opplæringsloven, mens det for barnehager ikke kan innfortolkes et tilsvarende ansvar.

Etter Helsetilsynet oppfatning er det et tvilsomt om det kan innfortolkes en plikt for kommunen om å sørge for helsetjenester i form av legemiddelhåndtering etter opplæringsloven og privatskoleloven. Dersom dette i tråd med fortolkningen i høringsbrevet likevel legges til grunn som en plikt ovenfor kommunene, er det spørsmål om hvorfor departementene foreslår å regulere forhold om legemiddelhåndtering i skolene og skolefritidsordning i forskrift om helsestasjon og skolehelsetjeneste fremfor en nærmere regulering i forskriftsform etter skolelovgivningen.

Forslaget om endring av forskrift om helsestasjon og skolehelsetjeneste består i at ” Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordninger”, ut fra denne tjenestens øvrige oppgaver og da særlig tjenestens samarbeid med andre tjenester. Etter Helsetilsynets mening reiser forslaget til bestemmelse flere uklarheter i forhold til faglig og rettslig ansvar. Helsetilsynet antar at ansvaret for å utarbeide forsvarlige rutiner påhviler kommunene og de private skolene ut fra det beskrevne overordende ansvar etter skolelovgivningen, men at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til faglig forsvarlige rutiner uten at de har ansvaret som sådan for rutinenes utforming og innhold. I høringsbrevet nevnes at rutinene blant annet kan legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid mellom barnets foreldre, barnehagen, skolen, SFO og personellet som skal bistå barnet, og at samtykke til legemiddelhåndteringen må gis av barnas foreldre. Helsetilsynet er enig at rutiner kan legge til rette for samarbeid og kommunikasjon mellom skolens aktører og barna, men det er spørsmål om samarbeid om etablering av rutiner mellom skolene og barna også bør involvere rekvirerende lege som har ansvaret for å vurdere om legemiddelhåndteringen vil være forsvarlig ved at barnet mestrer det selv eller ved hjelp av foreldre eller andre, herunder ved opplæring og oppfølgning. Videre er det spørsmål om kommunens medisinsk faglige rådgiver bør involveres i utarbeiding av rutinene.

Etter Helsetilsynets mening innebærer ikke forslaget til endring av forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten klargjøring av ansvaret knyttet til legemiddelhåndtering av barn i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Helsetilsynet støtter derfor forslaget om at det settes i gang i gang arbeid med tanke på å hjemle ansvaret for legemiddelhåndteringen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Med hilsen


Øyvin Palm e.f. 
fung. avdelingsdirektør
Pål Børresen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Pål Børresen, tlf. 21 52 99 67

Saksbehandler: Joan Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21