Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Sosial- og helsedirektoratets brev av 3. juli 2007, hvor høringsinstansene er bedt om eventuelle merknader innen 3. oktober 2007.

Statens helsetilsyn støtter i utgangspunktet forslaget som åpner for at resepter sendes elektronisk fra rekvirenter til en sentral reseptformidler. Det er angitt i den medisinske litteraturen at feil forskrivning, utlevering eller administrering av medisiner utgjør mer enn en firedel av alle de medisinske feil som leder til alvorlige og fatale komplikasjoner. Mulighetene for å redusere slike feil vil i hovedsak knytte seg til forskrivningen og de kunnskapene forskrivende lege har om pasienten. Kunnskap om tidligere og samtidig legemiddelbruk vil i denne sammenhengen stå sentralt. Statens helsetilsyn ser derfor positivt på et forslag som kan redusere feil legemiddelutlevering. Etter Statens helsetilsyns vurdering reiser imidlertid forslaget noen problemstillinger som vi mener ikke er godt nok utredet.

Statens helsetilsyn mener for det første at det er behov for en grundigere diskusjon omkring hensynet til pasientsikkerhet veid mot personvernhensyn. Det er særlig pasientens adgang til å samtykke til utlevering av opplysninger fra reseptformidleren som vi mener ikke er godt nok utredet. Det vises i denne sammenheng til de omfattende diskusjonene som har vært omkring tolkningen av bestemmelsene som regulerer helsepersonells tilgang til opplysninger i elektronisk pasientjournal. Statens helsetilsyn oppfatter at den foreslåtte forskriften om utlevering av reseptopplysninger innebærer vesentlige endringer i forhold til hvordan tilgangen til helseopplysninger i elektronisk pasientjournal er regulert. Vi savner derfor en grundigere drøfting av det totale rettskildebildet på dette området. Videre stiller vi spørsmålstegn ved om det er tilstrekkelig å hjemle de foreslåtte endringene i forskrifts form.

Når det gjelder forslaget om at en lege som har fått utlevert en reseptoversikt skal kunne tilbakekalle resepter skrevet av andre leger, stiller vi spørsmål ved om legen kan tilbakekalle resepter uten pasientens eksplisitte samtykke til dette. Forslaget innebærer dessuten at en lege kan overprøve en annen leges vurderinger – for eksempel ved at en allmennlege tilbakekaller resept utstedt av spesialist. De medisinskfaglige forutsetningene som vil ligge i dette er ikke drøftet.

Med hilsen


Gorm Are Grammeltvedt e.f.
avdelingsdirektør
Hanne Murstad
rådgiver

 

 


Saksbehandlere:
seniorrådgiver Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30
rådgiver Hanne Murstad, tlf. 21 52 99 34