Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev datert 29. august fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Som det påpekes i høringsbrevet kan internetthandel med legemidler bidra til at reseptpliktige legemidler blir brukt uten at det skjer i samråd med lege. Vi gir derfor vår tilslutning til innføring av 18-årsgrense for privatimport av legemidler.

Det foreslås videre en hjemmel til å forby import av bestemte legemidler, som for eksempel antibiotika. Begrunnelsen som gis for denne restriksjonen er samfunnsbeskyttende hensyn. Vi gir vår tilslutning til dette.

Det vil i tillegg være viktig å se hen til individuelle forhold. Det er angitt i litteraturen at feil forskrivning, utlevering eller administrering av medisiner utgjør mer enn en firedel av alle medisinske feil som leder til alvorlige og fatale komplikasjoner. Å redusere feil bruk av legemidler vil i denne sammenhengen forutsette dokumentasjon i form av resept fra helsepersonell med norsk autorisasjon, dersom legemidlet er reseptpliktig i Norge. Tilsvarende ordning er innført i Sverige.

Et slikt krav vil kunne forhindre unødvendig legemiddelbruk, bevirke at legemidlet inntas av personer som det er egnet for og at det ikke brukes samtidig med andre legemidler det foreligger interaksjonsproblemer med. Det er et hevdvunnet prinsipp at lege bør holde oversikt over hvilke legemidler den enkelte pasient bruker. Dette er en av begrunnelsene for fastlegeordningen.

En annen sak er om en slik ordning kan håndheves av tollvesenet innenfor rimelige økonomiske rammer og at forbud mot privatimport av reseptpliktige legemidler uten resept fra norsk helsepersonell derfor bør vurderes.

Med hilsen


Gorm A. Grammeltvedt e.f. 
avdelingsdirektør
Svein Zander Bratland
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30