Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 27. august 2007 med vedlegg.

Statens helsetilsyn slutter seg til departementets vurdering om at behandlingen av saker om pasienttransport bør reguleres av pasientrettighetsloven og forskrift til loven, uten at det gis instrukser for saksbehandlingen nedfelt i omfattende rundskriv.

Det vurderes som positivt at reglene på området for pasienttransport i forslaget til ny forskrift er samlet og at en med dette vil oppnå målet om å forenkle og harmonisere regelverket i forhold til dagens ansvars- og organisasjonsstruktur.

Statens helsetilsyn har merket seg som særskilt viktig departementets uttalelse om at pasientene etter forslaget til forskrift beholder de etablerte rettighetene de har etter dagens regelverk. Med dette forutsettes det at endringsforslaget ikke vil medføre ekstrautgifter for pasienter.

Statens helsetilsyn støtter i det alt vesentlige departementets forslag til endringer i pasientrettighetsloven § 2-6 og forslaget til forskrift og til departementets vurderinger knyttet til disse. Vi har utover dette derfor ikke funnet det nødvendig å kommentere særskilt alle endringene som er foreslått i høringsbrevet.

Når det gjelder reise for dagpasienter er det i forslaget til ny forskrift i motsetning til dagens regelverk, ikke foretatt noen avgrensning mot reiser dagpasienter foretar, noe som innebærer at dagpasienter kan få rett til dekning av utgifter etter forskriften. Disse utgiftene dekkes i dag over institusjonenes driftsbudsjett. Departementet mener at det er naturlig at reiser for dagpasienter harmoniseres med alminnelige reiser etter forskriften, slik at pasienter må betale egenandel ved reisene. Statens helsetilsyn forutsetter at dette ikke innebærer økte utgifter for de berørte pasientene, jf. departementets uttalelse om at pasientene etter forslaget til forskrift beholder sine rettigheter.

Når det gjelder reiser til ortopedisk verksted, ber departementet om tilbakemelding på om på hvorvidt disse bør reguleres av den nye forskriften. Statens helsetilsyns erfaringer på dette området gir ikke grunnlag for å vurdere departementets forslag på dette punktet.

Høringsinstansene er videre oppfordret til å kommentere en sterkt forenklet oppgjørsordning, på prinsipielt grunnlag. Departementet har enda ikke utformet konkrete forslag til nye måter å beregne reiseutgiftene på eller faste satser for arbeidsgodtgjørelse. Statens helsetilsyn støtter som nevnt innledningsvis en forenkling av regelverket. Forenklingen må imidlertid ikke gå på bekostning av pasientenes rettssikkerhet som retten til nødvendig informasjon og veiledning vedrørende rettigheter og retten til å påklage avgjørelser som treffes. 

Med hilsen


Gorm Are Grammeltvedt e.f. 
avdelingsdirektør
Bente M. Sande
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Joan Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21