Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til Sosial- og Helsedirektoratets utsending av 6. juli 2007 og til telefonsamtale 22. august med saksbehandler Sølvi Taraldsen.

Statens helsetilsyn har ingen bemerkninger til de anbefalningene som nå foreslås vedrørende gruppe B-streptokokker hos gravide og fødende. At anbefalningene er utviklet i samarbeid med aktuelle fagmiljøer går vi ut fra har bidratt til å sikre gjensidig konsistens med fagmiljøenes egne gjeldende anbefalninger. Det er også positivt at disse nye anbefalningene i følge direktoratet er konkretisert slik at de skal bli lettere å etterleve.

Av høringsbrevet og den vedlagte undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet fremgår at nettopp svikt i etterlevelsen av faglige anbefalninger for forebyggende antibiotikabehandling av fødende med risikofaktorer ser ut til å være en av årsaksfaktorene bak den økte dødeligheten hos nyfødte med gruppe
B streptokokkinfeksjon. Det er et gjennomgående funn ved undersøkelser av effekt av kliniske retningslinjer/anbefalninger at ulike former for implementeringstiltak er forutsetning for å få oppnå tilfredsstillende etterlevelse. I anbefalningene som nå skal utgis bør det derfor vurderes å ta inn noe tekst om dette aspektet og det ansvaret som påligger virksomhetens ledelse i dette henseende. Dødsfall hos nyfødte er alvorlige og tragiske hendelser. Dersom svikt i etterlevelse av retningslinjer/anbefalninger har vært medvirkende årsaksfaktorer, er det viktig at de aktuelle virksomhetene har strategier for å forebygge nye slike hendelser. Det vises her også til Folkehelseinstituttets rapport som i sin konklusjon bl.a. påpeker at informasjon og opplæring av leger bør styrkes for dette feltet.

Vi antar de aktuelle målgruppene kan ha nytte av at selve dokumentet suppleres med opplysninger om bakgrunnen for at de utgis, hvilke fagmiljøer som har vært med på utformingen samt dokumentets status og relasjon til andre veiledere og anbefalninger på området.

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig e.f.
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsetilsynet i fylkene

Saksbehandler: Merete Steen, tlf. 21 52 99 70