Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høring på utarbeidet rundskriv om vurderinger av voldelig atferd innen psykisk helsevern datert 12. desember 2006. Videre vises det til tidligere kontakt og brev fra Statens helsetilsyn datert 10. oktober 2006 vedrørende oppdrag i forbindelse med sikkerhet i psykisk helsevern hvor vi blant annet beskriver relevante tilsynserfaringer.

Statens helsetilsyn slutter seg i store trekk til utarbeidet rundskriv om vurderinger av risiko for voldelig atferd innen psykisk helsevern. Nedenfor følger noen kommentarer fra oss til de ulike delene av rundskrivet.

1. Rammer og regelverk

Generelt er det viktig med oppmerksomhet rettet mot systemperspektivet og virksomhetenes krav til internkontroll. Organisasjon, ledelse og system har stor betydning for å forebygge og unngå avvikshendelser og tilrettelegge for et kontinuerlig forbedrings- og læringsarbeid i virksomheten, blant annet gjennom systematisk arbeid med avvikshendelser. Betydningen av et effektivt system for å håndtere avvikshendelser kan derfor ikke understrekes godt nok.

2. Hvordan forebygge at det skjer alvorlige voldshandlinger

Forebygging innebærer også tiltak før første voldshandling, og ikke bare vurdering av risiko for tilbakefall til nye voldshandlinger (jf. første avsnitt). I dette perspektivet er blant annet registrering av alvorlige hendelser og nesten hendelser viktig.

2.1. Risikosituasjoner

På side 6 følger en del eksempler i gradert rekkefølge på situasjoner hvor direktoratet mener det vil være særlig aktuelt å avveie om risikovurdering er påkrevd. Statens helsetilsyn mener at noen av situasjonene er slik at det ikke bare kan være aktuelt å foreta en risikovurdering, men hvor det er påkrevd å foreta risikovurdering på grunn av at situasjonene utgjør stor risiko for fare. Dette gjelder situasjoner i punkt 1, 2 og 4. De øvrige punktene kan det i større grad være aktuelt å avveie om risikovurdering er påkrevd.

3. Sjekkliste

Første setning bør utdypes i forhold til hva organisasjon, ledelse og systemer har stor betydning for.

Når sjekklisten ikke er uttømmende er det lett å utelate viktige momenter som eksempelvis:

  • Finnes det rutiner for hvordan en gradert voldsrisiko skal følges opp (eksempelvis høy voldsrisiko innebærer utgang med 2 personer osv..)
  • Rutiner for fysiske beskyttelsestiltak (farlige gjenstander osv.) og regelmessig kontroll av disse
  • Rutiner for meldeplikt dersom en pasient skader en annen pasient eller ansatte

Med hilsen


Aud Nordal e.f. 
fagsjef
Anine Terland
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Anine Terland, tlf. 21 52 99 73

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21