Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til høringsbrev av 7. mars 2007, og til beskjed om at fristen for høringsuttalelser er utvidet fra 13. til 20. april.

Statens helsetilsyn har gjennomgått de styrende dokumentene for tilsyn etter HMS-forskriften med interesse.  Vi tar dokumentene til etterretning og vil anvende dem som referansedokumenter i vårt eget utviklingsarbeid.  Vi har imidlertid et par kommentarer.

I innledningen, Avtale om samarbeid i og under direktørgruppen for tilsynsmyndigheter, er Helsetilsynet beskrevet som ansvarlig for tilsyn etter genteknologiloven. Ansvaret for dette tilsynet er ikke lagt til Helsetilsynet.  Det vil derfor etter vår vurdering være mer naturlig å omtale Helsetilsynet, sammen med Mattilsynet og Petroleumstilsynet, som en etat som deltar i samarbeid om metodeutvikling, opplæring og informasjon om tilsyn og regelverk i den grad og i det omfang det er relevant.

I tillegg til de koordineringsoppgaver og det koordineringsansvar som er omtalt i det styrende dokumentet vil vi peke på at fylkesmennene er tillagt ansvar for å samordne praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn som retter seg mot kommunene og fylkeskommunene, jf kommuneloven § 60a, d og e. Det bør etter vår vurdering vurderes om fylkesmennenes samordningsansvar bør omtales i HMS-etatenes styrende dokumenter.

Helsetilsynet ser deltakelsen i Direktørgruppen og Tilsynsgruppen som et verdifullt supplement til våre egne opplærings og utviklingsaktiviteter.  Vi viser til våre hjemmesider www.helsetilsynet.no for nærmere omtale av de dokumentene som styrer vårt tilsyn med helse- og sosialtjenestene.

Med hilsen

Lars E. Hanssen Jo Kittelsen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Jo Kittelsen, tlf. 21 52 99 58

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21