Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I brev av 5. september 2003 fra Sosialdepartementet til Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn, delegerte departementet myndighet som overordnet ansvarlig for klagesaker etter sosialtjenesteloven. I brevet står følgende om myndighet etter daværende kapittel 6A i sosialtjenesteloven:

”Vi må avvente Stortingets behandling av proposisjonen før vi kan ta stilling til den endelige fordeling av ansvar i forhold til dette og nytt regelverk. Inntil videre ligger overordnet ansvar for forvaltning av sosialtjenesteloven kapittel 6A i departementet. Overordnet tilsynsansvar på dette området er som kjent tillagt Statens helsetilsyn.”

Da kapittel 4A trådde i kraft sendte departementet ut rundskriv U-14/2003. Der går det bl.a. fram at Statens helsetilsyn har ansvaret for det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten, jf. sotjl. § 2-7. Dette gjelder også for lovens kapittel 4A. Som en del av ansvaret vil Statens helsetilsyn vurdere behovet for å innhente rapporter fra fylkesmennene og hvordan rapporteringen skal foregå. Videre går det fram at Sosial- og helsedirektoratet har ansvaret for forvaltningen av regelverket, herunder tolking og veiledning.

I ettertid er det ikke kommet noen ytterligere presisering av hvilken myndighet som er lagt til henholdsvis Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. Ut fra anførslene foran, legger Statens helsetilsyn til grunn at det er den samme fordelingen som gjelder for oppgaver etter sotjl. kapittel 4A, som for sammenlignbart regelverk, jf. sotjl. kapittel 4 og pasientrettighetsloven kapittel 4A.

I tillegg til overordnet tilsynsansvar, jf. sotjl. § 2-7, har Statens helsetilsyn overordnet myndighet etter forvaltningsloven § 35, for klagesaker etter sosialtjenesteloven, jf. departementets brev av 5. september 2003. Myndigheten må også innbefatte klagesaker etter sotjl. § 4A-11.

Fylkesmannen mottar ifølge sotjl. § 4A-7 første ledd meldinger om beslutninger, og ifølge sotjl. § 4A-7 siste ledd, jf. § 4A-8, vedtak til overprøving. Lignende regler om underretning og overprøving av vedtak i pasientrettighetsloven § 4A-6 og 4A-8 gjelder for Helsetilsynet i fylket. I sistnevnte saker er Statens helsetilsyn overordnet myndighet. Statens helsetilsyn legger derfor til grunn at slik overordnet faglig myndighet gjelder også for Fylkesmannens oppgaver med beslutninger og vedtak etter sotjl. kapittel 4A. Fylkesmannen har tre sentrale oppgaver forbundet med de kommunale vedtakene etter sotjl. § 4A-5 tredje ledd bokstav b og c. I tillegg til overprøvingen av vedtakene og stedlig tilsyn med gjennomføringen av de godkjente tiltakene regulert i vedtakene, kan Fylkesmannen ”i særlige tilfeller” gi dispensasjon fra utdanningskravene når tiltakene gjennomføres, jf. § 4A-9 tredje ledd. Disse tre oppgavene henger nøye sammen når Fylkesmannen skal kontrollere at kommunene styrer tvangstiltak slik at utviklingshemmede får faglig forsvarlige tjenester. Overordnet ansvar for Fylkesmannens myndighet til å gi dispensasjon fra utdanningskrav bør derfor ivaretas av Statens helsetilsyn.

En slik plassering av ansvar rokker ikke ved Helsedirektoratets rolle som generell lovfortolker og regelverksforvalter.

Statens helsetilsyn vil videreføre og utvikle ordningen med registrering, rapportering og oppsummering av data om bruk av tvang og makt overfor utviklingshemmede, som departementet iverksatte da lovreglene i sotjl. kapittel 6A trådde i kraft. 

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig
avdelingsdirektør (etter fullmakt)
Alf Sverre Johnson
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Helsedirektoratet  

Saksbehandler: Alf Sverre Johnson, tlf. 21 52 99 72