Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Innspill høring 11 nasjonale prioriteringsveiledere ”Riktigere prioritering spesialisthelsetjenesten”

Utkast revidert lækjemiddelforskrift - høyring

Innspill Helse- omsorgsministerens arbeid samhandlingsreformen

Overordna nasjonal helse- sosialberedskapsplan – høyring versjon 2.0

Nytt heilskapleg regelverk petroleums-verksemda - høyring

Forskrift tuberkulosekontroll MSIS- blåreseptforskriften - høringssvar

Nye retningslinjer bruk luftambulanse - høringssvar

Nasjonale faglige retningslinjer forebygging behandlingunderernæring - høring

Utvikling kommunelegefunksjonen - Høyring

Nasjonal veileder livsforlengende behandling - høringsuttalelse

Omstillingsprogrammet - Helse Sør-Øst - Høring

Utkast lov kommunal beredskap sivile beskyttelsestiltak Sivilforsvaret - høringsuttalelse

Bekymring asylsøkertilværelsen

Avklaring myndighet oppgaver sosialtjenesteloven kap 4A

Forslag endring helsepersonelloven mv. å styrke rettsstillingen barn pasienter - høringsuttalelse

Utkast retningslinjer klageorgan alternativ behandling - Høringsuttalelse

Høringsuttalelse – Praksisveileder poliklinikker innen psykisk helsevern barn unge

Avklaring tilsyn Landsbystiftelsens virksomheter

Veileder transfusjonstjenesten Norge - Høringsuttalelse

Innspill Høring "Riktigere prioriteringer spesialisthelsetjenesten".

Autorisasjon barnevernpedagoger sosionomer

Forskrift forsøksordning psykologer rett dokumentere arbeidsuførhet (sykemelde) - høringsuttalelse

Samarbeid pårørende psykiske helsetjenester - høringssvar

Politiattest personer som skal ha oppgaver knyttet mindreårige - Høringsuttalelse

Opphør vedtak tvangsmulkt

Oppsummering tilsynserfaringer vurdering små fødeavdelinger

Forvaltningsreforma - høyringssvar

Håndbok redningstjenesten - høyringssvar

Landsomfattende tilsyn avlastning støttekontakt kommunale helse sosialtjenester voksne psykiske lidelser 2007

Oppsummeringsrapport landsomfattende tilsyn 2007 avlastning støttekontakt

Landsomfattende tilsyn 2007 kommunale helse- sosialtjenester voksne psykiske lidelser

Mangelfull tilgangsstyring elektronisk pasientjournal truer taushetsplikten sykehus

LAR Rogaland

Utvikling elektronisk helsekort gravide - høringsuttalelse