Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets brev av 27. mars 2008 der det bes om merknader til høringsnotat om forslaget til ”Forskrift om forsøksordning i to fylker som gir psykologer rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykmelde)”.

Vi vil innledningsvis påpeke at det ”å sykemelde” må betraktes som å yte helsehjelp. Dette forutsetter at helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet må iakttas. Videre vil Helsepersonellovens § 15, med vedtatte endringer (”Besl.O.nr.53 (2007-2008) Lov om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven der det framgår krav til erklæringer, attester og lignende”), gi ytterligere krav og føringer i forhold til dokumentasjon av arbeidsuførhet.

Vi kan se behov for å tydeliggjøre følgende punkter i forskriften:

  1. Hvilke psykologgrupper (spesialister med og uten driftstilskudd, psykologer med og uten ansettelse i helseforetak, osv) som får rett å dokumentere arbeidsuførhet. I høringsnotatets punkt fem er det sagt at forsøket skal avgrenses til ”psykologer med behandlingsansvar i offentlig helsetjeneste og privatpraktiserende spesialister i klinisk psykologi uten avtale om driftstilskudd”. Inkluderer f. eks gruppen ”Psykologer med behandlingsansvar i offentlig tjeneste” psykologer med avtale om driftstilskudd?
  2. Prosedyren eller saksbehandlingen ved sykemelding med tidsfrister bør bli mest mulig entydig. I høringsnotatets punkt fem er det for eksempel ikke problematisert hvordan samhandlingen mellom legen og psykologen skal være dersom pasienten oppsøker både lege og psykolog som begge sykmelder uten at de er klar over hverandre, hva som skal/kan skje hvis legen ikke svarer på psykologens henvendelse ved 10 ukers sykmelding, hva som skjer hvis dialogmøtet blir forsinket ut over 12 uker.
  3. Det er i prosedyren lagt opp til at pasienten skal avgi samtykke i forhold til fire ulike forhold; at psykologen sykmelder, at psykologen kontakter legen ved 10 ukers sykmelding og både gir og ber om informasjon fra legen, at legen gir psykologen informasjon og at psykologen sender over erklæringer om arbeidsuførhet til legen når psykologens sykmelding er utløpt. Vi mener det bør gjøres tydeligere på hvilket tidspunkt de ulike samtykkene skal innhentes, om noen av samtykkene skal innhentes samtidig, hvor omfattende samtykke man skal innhente ved oppstart av sykemeldingen, og eventuelt hvordan behandlerne skal forholde seg dersom ett eller flere av samtykkene tilbakekalles i sykemeldingsperioden.
  4. Hvordan overgangen fra psykologens sykemelding til fastlegens ”godkjenning” av sykemeldingen (når det kreves etter 6 måneder) skal ivaretas.

Utover dette har Statens helsetilsyn ingen kommentarer.

Med hilsen


Gorm Grammelstvedt (etter fullmakt) 
avdelingsdirektør
Peer Nicolay Jørgensen
seniorrådgiver

 

 


Helsefaglig saksbehandler:  tlf. 21 52 99 44
Juridisk saksbehandler: Lisa Husby Sande, tlf. 21 52 99 16