Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vårt vedtak av 28. september 2007 til Helse Vest RHF og mottatte rapporter fra Helse Vest RHF, senest rapport av 6. april 2008.

Statens helsetilsyn fattet 28. september 2007 vedtak om tvangsmulkt til Helse Vest RHF for manglende oppfyllelse av pålegg om umiddelbart å treffe tiltak for å sørge for at driften ble forsvarlig ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF. Pålegget ble gitt på bakgrunn av vedvarende overbelegg og korridorpasienter.

I vårt vedtak om tvangsmulkt ble Helse Vest RHF pålagt å betale en tvangsmulkt på kroner 600 000 pr måned inntil pålegget blir oppfylt. Fristen for å oppfylle ble satt til 1. oktober 2007. Statens helsetilsyn har vurdert om Helse Vest RHF har oppfylt pålegget. Dette har betydning for om vedtak om tvangsmulkt skal opphøre eller om mulkten skal ilegges.

Statens helsetilsyns vurdering

For å vurdere om Helse Vest RHF har oppfylt pålegget som ble gitt i vedtak om tvangsmulkt tas utgangspunkt i innholdet i pålegget. Det vises til følgende som fremgår på side 12 i vårt brev av 28. september 2008:

”I medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 7-2, jf § 7-1 pålegges Helse Vest RHF å betale en tvangsmulkt på kroner 600 000 pr. måned inntil oppfyllelse av pålegg om å sørge for at pasientene ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger ved Helse Bergen HF gis forsvarlig helsetjeneste i medhold av ovennevnte pålegg. Mulkten er fastsatt skjønnsmessig med utgangspunkt i besparelsen Helse Vest RHF kan antas å ha ved ikke å etterkomme pålegget. Mulkten begynner å løpe fra 1. oktober  2007.

Tvangsmulkten vil løpe inntil Helse Vest RHF:

  • godtgjør at det ikke er korridorpasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF.
  • dokumenterer at RHFet ivaretar sitt ”sørge for” ansvar ved å godtgjøre overfor Statens helsetilsyn hvordan RHFet innhenter informasjon for evaluering av planene og tiltakenes effekt, hvordan planene og tiltakenes effekt evalueres, hvordan fare for svikt og eventuell svikt håndteres og hvordan korrigerende tiltak iverksettes.
  • dokumenterer at helseforetaket i praksis mottar umiddelbar informasjon om hver eneste innleggelse av pasient i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger i Helse Bergen HF som innebærer korridorpasienter og dokumentasjon på hvordan denne informasjonen håndteres.”

Vurderingstema er om pålegget er oppfylt innen fristen.

Helse Vest RHF har i tråd med pålegg i vedtak om tvangsmulkt sendt inn rapporter for hver måned med redegjørelse for belegg og om det har vært korridorpasienter. Rapportene viser at det ikke har vært korridorpasienter ved psykiatriske akuttposter/ korttidsavdelinger i Helse Bergen HF etter fristen 1. oktober 2007. Pålegget er således oppfylt på dette punkt.

Vi merker oss imidlertid at beleggsprosenten fortsatt er høy til tross for flere iverksatte tiltak og omstruktureringer. Statens helsetilsyn forutsetter at Helse Vest RHF fortsetter arbeidet med å få ned beleggsprosenten og sørger for at det ikke er korridorpasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger.

Helse Vest RHF har i brev av 2. oktober 2007 og påfølgende månedlige rapporter redegjort for hvordan ”sørge for” ansvaret ivaretas generelt og spesielt i forhold til beleggssituasjonen ved psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger. Det er også redegjort for hvordan Helse Vest RHF innhenter informasjon vedrørende gjennomføring av tiltakene/planene og om innleggelse av pasienter i psykiatriske akuttposter/korttidsavdelinger sett i forhold til beleggssituasjonen. Statens helsetilsyn har også merket seg innholdet i Helse Vest RHFs styringsdokument 2008 til Helse Bergen HF vedrørende korridorpasienter i akuttposter/korttidsavdelinger. Pålegget anses oppfylt også på dette punkt.

Vi forventer imidlertid at Helse Vest RHF fullfører arbeidet med etablering av system for internkontroll, herunder implementering av felles avvikssystem.  

Konklusjon

Pålegg fastsatt i vedtak om tvangsmulkt av 28. september 2007 anses oppfylt. Dermed opphever Statens helsetilsyn vedtaket.

Med hilsen


Lars E. Hanssen Sylvi Storaas
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
Helsetilsynet i Hordaland
Helse Bergen HF
Eieravdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet


Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Sylvi Storaas, tlf. 21 52 99 18
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Unni Rønneberg