Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn oversender med dette rapport fra landsomfattende tilsyn i 2007 med avlastnings- og støttekontakttjenester etter sosialtjenesteloven.

Fylkesmennene gjennomførte på oppdrag fra Statens helsetilsyn tilsyn med 66 kommuner. Fylkesmennene har undersøkt om kommunene sikrer forsvarlig tildeling av avlastningstiltak for personer og familier med et særlig tyngende omsorgsarbeid og støttekontakt for personer og familier med behov for dette på grunn av funksjonshemning, alder eller sosiale problemer. Tilsynet omfattet også om kommunene sikret at avlastere og støttekontakter har nødvendig kunnskap og tilstrekkelige ferdigheter til å utføre oppgavene forsvarlig. I 61 av de 66 undersøkte kommunene konstaterte fylkesmennene svikt på ett eller flere av områdene de vurderte.

Rapporten beskriver hvilke krav som stilles til tjenestene på områdene som er undersøkt, og funnene som er gjort. Oppsummeringen viser hvor det ofte svikter, og hva som er sentrale utfordringer i kommunenes arbeid med å gi forsvarlige avlastnings- og støttekontakttjenester.

Hovedkonklusjoner er at mange kommuner ikke oppfyller lovens krav når det gjelder informasjon, tildeling og iverksetting av avlastnings- og støttekontakttjenester. Funn fra tilsynet gir grunnlag for å konstatere at kommunene ikke sikrer tjenestemottakere slike tjenester uavhengig av diagnose og alder, slik loven krever. Særlig gjelder dette eldre som derved fratas muligheten til å få tjenester de har rett på. Samtidig krever flere kommuner urettmessig betaling for avlastning fordi de ikke skiller mellom avlastningstiltak etter sosialtjenesteloven som er gratis, og kortidsopphold etter kommunehelsetjenesteloven hvor det kan kreves egenandel.

De undersøkte kommunene sørger heller ikke godt nok for opplæring og oppfølging av avlastere og støttekontakter.
I kapittel 6 i rapporten har vi pekt på utfordringer kommunene står overfor når det gjelder å sikre forsvarlige avlastnings- og støttekontakttjenester. En rekke av disse forholdene bør gjennomgås for å bedre forholdene og forebygge svikt i tjenestene.

Rapporten er sendt til alle landets kommuner. Vi har i oversendelsesbrevet bedt kommunene benytte rapporten til å gjennomgå egen praksis med sikte på å avdekke sårbare områder og fare for svikt i disse tjenestene. Vi legger til grunn at ansvarlige på kommunalt nivå merker seg tilsynsmyndighetenes vurderinger og gjør den nødvendige oppfølging av kommunenes tjenestetilbud..

Samtidig vil vi peke på at det i forarbeider og merknader til lovbestemmelsene om avlastning og støttekontakt gis lite konkrete føringer for innholdet i tjenestene. Funnene fra tilsynet og andre undersøkelser viser store variasjoner i hvordan kommunene fortolker myndighetskravene på området, og dermed for hva de gir og hvordan de utformer avlastnings- og støttekontakttjenestene. Fordi dette er tjenester med betydelig innslag av skjønnsmessige vurderinger, mener Statens helsetilsyn det er behov for konkretisering av innhold i loven og hva tjenestemottakerne har krav på.
 
I Demensplanen formidler Regjeringen at den, i sammenheng med arbeidet med ny felles kommunal helse- og sosiallovgivning, vil vurdere spørsmålet om lovfesting av dagtilbud. Statens helsetilsyn støtter dette, og vil også fremheve at fleksible aktivitetstilbud på ettermiddag, kveld og helg bør vektlegges. Slike tilbud kan dekke noen behov for sosial kontakt og meningsfylte fritidsaktiviteter.

Med hilsen


Lars E. Hanssen Anine Terland
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
Sosial- og helsedirektoratet
Landets fylkesmenn
Helsetilsynet i fylkene

Saksbehandler: Anine Terland, tlf. 21 52 99 73