Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til Justisdepartementets brev av 12. februar 2008 der det bes om høringsuttalelse til forslag om utvidelse av dagens system med politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.

Begrenset eller uttømmende politiattest

Statens helsetilsyn mener det fortsatt bør være et krav om begrenset politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige. Vi er enige i den vurderingen som utvalget gjør i punkt 6 der det konkluderes med at hovedregelen fortsatt bør være krav om begrenset politiattest, og ikke en uttømmende politiattest, for personer som skal ha oppgaver overfor mindreårige.

Utvidet område for begrenset politiattest

Vi støtter i hovedsak forslaget om at den begrensede politiattesten bør utvides til å omfatte enkelte seksuelle overgrep mot voksne, grove legemskrenkelser, forsettelig drap, ran, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel og narkotikaforbrytelser.

Formålet med krav om politiattest er hovedsakelig preventivt. En ønsker å beskytte barn mot potensielle overgripere.

Statens helsetilsyn har med hjemmel i helsepersonelloven § 57 rett til å frata helsepersonell autorisasjonen dersom deres atferd er ”uforenelig med yrkesutøvelsen”.
Om dette tapsvilkåret heter det i forarbeidene til helsepersonelloven (Ot prp nr 13 (1998-99) s. 178):


Kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndighetene i utgangspunktet avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som tyveri, underslag, legemskrenkelser, legemsbeskadigelser, gjentatte tilfeller av promillekjøring eller brudd på straffelovens sedelighetskapittel.

Statens helsetilsyns vurderingstema etter nevnte bestemmelse vil være hvorvidt den allmenne tilliten til helsepersonell er svekket i en slik grad at personellet må anses som uegnet til å utøve virksomhet som helsepersonell. 

Statens helsetilsyn har i sin tolkning av nåværende krav til politiattest for helsepersonell, jf. helsepersonelloven § 20a, lagt til grunn at helsepersonell som er straffet etter aktuelle bestemmelser i straffelovens sedelighetskapittel må anses varig uegnet til å yte helsetjenester til mindreårige og personer med utviklingshemming. Som følge av dette har Statens helsetilsyn etablert en forvaltningspraksis hvor vi som hovedregel tilbakekaller autorisasjonen til helsepersonell med slike anmerkninger.

Tilbakekall av autorisasjon er i utgangspunktet tidsubegrenset. Det er likevel anledning for helsepersonell å søke om ny autorisasjon etter en viss tid. I de tilfeller der helsepersonell med slike anmerkninger har søkt om ny autorisasjon har Statens helsetilsyn ikke innvilget ny full autorisasjon, men begrenset denne etter helsepersonelloven § 59. Vilkårene har i tråd med formålet til bestemmelsen vært at helsepersonellet ikke kan yte helsetjenester til barn eller personer med utviklingshemming. Videre at arbeidsgiver skal være kjent med de forhold som lå til grunn for tilbakekallet av autorisasjonen. Sistnevnte for å gi arbeidsgiver mulighet for å vurdere helsepersonellets skikkethet ift. å delta i behandling av spesielle pasientgrupper, for eksempel voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. 

Ved tilføyelser i kravet om politiattester, anser vi det som naturlig at disse for fremtiden vil inngå i våre vurderinger av om helsepersonell skal anses som uegnet til å utøve virksomhet som helsepersonell som følge av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.   

Bemerkninger til straffebud det er aktuelt å inkludere i en begrenset politiattest

Høringsnotatet punkt 8.2 seksualforbrytelser
Vi er i hovedsak enig i de vurderingene som er gjort under punkt 8.2 seksualforbrytelser, men har én bemerkning. I høringsnotatet er det under pkt. 8.2.5 drøftet om brudd på strl. § 198 (samleie med bror eller søster), § 201 bokstav a) (seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted), § 202 (hallikvirksomhet) og § 204 (visse former for pornografi), skal inngå i kravet til politiattester.

Uten at det er fremført noen empiri for dette, har man konkludert med at ”Handlingene er av en slik art at man kan formode at det ikke er særlig fare for at personer som har begått slike vil begå alvorlige overgrep mot eller ha alvorlig skadelig innflytelse på mindreårige”.  En slik vurdering må etter vårt skjønn underbygges på en bedre måte, og det kan vel tvert imot vises til saker hvor det er begått alvorlige seksuelle overgrep mot mindreårige og hvor vedkommende tidligere har vært dømt for slike handlinger som nevnt over.

Høringsnotatet punkt 8.3 og 8.4 
Forslagets punkt 8.3 og 8.4 om at alvorlig volds- og ranskriminalitet, samt narkotikaforbrytelser skal inngå i politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige, anses å være i tråd med Statens helsetilsyns forvaltningspraksis når det gjelder tilbakekall av autorisasjon som følge av ”atferd uforenlig med yrkesutøvelsen”. Vi finner således å støtte forslaget på disse punktene.

Tidsbegrensing


Når det gjelder seksualforbrytelser mener vi det fortsatt bør være slik at det ikke er noen tidsbegrensing på attesten. Vi støtter at det innføres en ensartet regulering av dette i særlovgivningen på hvert enkelt område.

Vi mener det bør vurderes om den foreslåtte teksten: ”Person med anmerkning knyttet til straffeloven §§ 192, 193, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201 c), 201 a og 204 a skal ikke få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige” bør utvides til også å gjelde §§ 200 første ledd (seksuell handling med en som ikke har samtykket), § 201 b) (seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærheten av eller overfor en som ikke har samtykket) og § 202 (hallikvirksomhet).

I tråd med høringsnotatet anser vi det fornuftig at de noe mindre alvorlige former for voldskriminalitet og brudd på narkotikalovgivningen omfattes av en tidsbegrensning som innebærer at helsepersonellet som er dømt etter disse bestemmelsene i straffeloven ikke nødvendigvis skal anses uegnet for all fremtid. 

Med hilsen


Gorm Are Grammeltvedt 
avdelingsdirektør
Lisa Husby Sande
rådgiver

 

 

Kopi:
Helsetilsynet i fylkene
Helsedirektoratet
Helse- og omsorgsdepartementet