Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Vi viser til brev av 6. juni 2008 hvor det bes om synspunkter på forslaget om å opprette et felles klageorgan for alternativ behandling. Videre bes det om merknader til foreliggende utkast til retningslinjer for klageorganet.

1) Forslaget om å opprette et felles klageorgan

Statens helsetilsyn støtter ideen om å opprette et felles klageorgan for alternativ behandling. Det er grunn til å tro at et slikt klageorgan på sikt vil føre til en harmonisering av den klagesaksbehandling som i dag skjer innenfor eksisterende klageordninger. En harmonisering av de ulike klageinstansenes praksis er viktig både for pasientenes og behandlernes rettsikkerhet.

2) Utkast til retningslinjer for et felles klageorgan for alternativ behandling

Etter Statens helsetilsyns oppfatning fremstår utkastet som godt gjennomtenkt og velformulert. Så langt vi kan se er sentrale temaer for et saksbehandlingsforløp berørt i retningslinjene, bl.a. habilitet, taushetsplikt, uttalerett osv.

Vi savner imidlertid er formulering i retningslinjene om at klageorganet plikter å opplyse saken tilstrekkelig før det tas en avgjørelse. Videre fremgår det ikke at avgjørelser skal begrunnes. Dette er selvsagte krav til god saksbehandling, og derfor kanskje unødvendig å ha med i retningslinjene. Vi vil likevel anbefale at SABORG vurderer om disse to prinsippene skal nedfelles i retningslinjene.

Utover dette har vi ingen merknader til saken.

Vi takker for anledningen til å få komme med synspunkter, og ønsker lykke til med det videre arbeidet.

Med hilsen


Jostein Vist jr. (etter fullmakt) 
fungerende avdelingsdirektør
Kristina Totlandsdal
fungerende fagsjef

 

 

Saksbehandler: Jostein Vist jr.