Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn registrerer at de viktigste utfordringene for å oppnå de satte mål for elektronisk helsekort for gravide, er sett, kommentert og til en viss grad utredet i rapporten ”Fra veske til skjerm”. Vi merker oss at særlig administrasjon av tilgangsrettigheter, sentral samtykkeadministrasjon og forvaltning av elektronisk meldingsutveksling er områder hvor det foreløpig ikke er funnet tilfredsstillende, standardiserte og varige løsninger for.

Utarbeidelse av kravspesifikasjon til et revidert helsekort for gravide synes å være en naturlig første prioritet for videreføring av prosjektet. Tilpasning av elektronisk pasient- og fødejournal til den nye versjon av helsekortet vil også være grunnleggende for de videre prosjektfasene.  

Vi støtter at det papirbaserte systemet, eventuelt gjennom utskrift av elektronisk helsekort, fortsetter inntil videre.

Statens  helsetilsyn ber om å bli holdt orientert om det videre arbeid i prosjektet.

Med hilsen


Jostein Vist jr. e.f. 
fung. avdelingsdirektør
Kristina Totlandsdal
seniorrådgiver

 

 


Helsefaglig saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21