Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev datert 13. mars 2008 vedlagt utkast til veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester. Det vises også til telefonsamtale med Bjørg Gammersvik 29. april 2008 og avtale om utsatt høringsfrist.

Vi har ikke hatt kapasitet til å prioritere å gå dypt og detaljert inn på alle spørsmålsstillingene, men har noen innspill og kommentarer av overordnet og prinsipiell karakter.

Formål

Formålet med veilederen er beskrevet godt på side 6 i det utsendte høringsutkastet: ”Å sikre at pårørende som deltar i omsorgen til mennesker med psykiske vansker får nødvendig informasjon, støtte og avlastning og at deres kunnskap og erfaringer anerkjennes og benyttes i pasientbehandlingen”. Etter vårt skjønn burde formålet vært formulert på samme måte også i forordet s. 3. Svært mange i målgruppene vil ha god nytte av faglige råd om hvordan pårørende kan involveres på en systematisk og god måte i pasientbehandlingen, og av veiledning om det regelverket som regulerer plikter og rettigheter på området.

Målgrupper

Målgrupper for veilederen er beskrevet å være virksomhetsledere, helsepersonell og tjenesteytere innen psykiske helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten. Utkastet bærer imidlertid preg av at det er spesialisthelsetjenestens personell man har hatt i tankene, og veilederen kan kanskje derfor oppleves mindre treffsikker i forhold til kommunale tjenesteytere.

Kontaktmønsteret for de aller fleste av dem som mottar spesialisthelsetjenester er preget av korte opphold og / eller polikliniske tilbud. De aller fleste personene som mottar psykiske helsetjenester bor hjemme og svært mange får (også) tjenester fra kommunene. Mange mottar imidlertid da tjenester fra kommunale helse- og sosialtjenester. Spesialisthelsetjenestens samhandling med de kommunale tjenestene om tilbudet til konkrete enkeltpasienter involverer like gjerne sosialtjenesten som helsetjenesten. Vi stiller spørsmål om det i arbeidet med veilederen burde vært tatt høyde for å nå også sosialtjenestens personell, og om relevante bestemmelser på sosialtjenestens område burde vært omhandlet. Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av aktuelle målgrupper ut fra hva som er realitetene i det kommunale tjenestetilbudet.

Oppbygging

Vi finner at forholdet mellom juridiske problemstillinger, rettigheter og krav osv og behandlingsperspektivet i liten grad er problematisert, og tror at veilederen vil bli langt mer brukervennlig dersom den juridiske og den faglige delen i større grad blir sett i sammenheng. Tjenesteytere står ofte i svært vanskelige dilemmaer. Målsettingen med en veileder må være å peke på gode veier ut av disse, og å problematisere og veilede om forholdet mellom regelverket og behandlingsperspektivet.

Innhold

Kapittel 2 gir etter hva vi kan se en god beskrivelse av de pårørendes ulike roller, og kapittel 4 og 5 beskriver ulike utfordringer for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og faglige råd om kommunikasjon og arbeid med pårørende.

Det å sørge for at pårørende er involvert, og å få etablert et godt samarbeid, bør være en prioritert og viktig oppgave. I denne forbindelsen vil det å innhente samtykke til å informere pårørende være et kjernepunkt. Manglende samtykke innebærer dårligere hjelp både fra tjenestene – som i stor grad skal samarbeide med pårørende – og fra pårørende - som ønsker å gi omsorg, bistand og støtte. Dette bør tydelig formidles til pasientene. Vi kan ikke se at veilederen gir råd om hvordan det kan arbeides med innhenting av samtykke, og anbefaler at dette tas inn.

Kapittel 3 som omhandler pårørendes rettigheter og oppgaver etter helselovgivningen er etter vårt skjønn vanskelig tilgjengelig, og etter hvert preget av gjentakelser. Vi savner en klarere tydeliggjøring av intensjonen med regelverkskravene, og tenker at dette stoffet bør tilrettelegges bedre pedagogisk. (For ordens skyld vil vi nevne at samtykke ikke innebærer en plikt til å gi opplysninger, se sidene 14 og 17).

Vi ønsker lykke til videre med arbeidet!

Med hilsen


Anne Wyller Shetelig
avdelingsdirektør
Marianne Noodt
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Marianne Noodt, tlf. 21 52 99 78