Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn takker for anledningen til å avgi høringsuttalelse til denne saken i løpet av en time, etter at vi får høringsnotatet to timer etter fristens utløp. Helsetilsynet gjør oppmerksom på at våre lovpålagte oppgaver er de samme under en pandemi som ellers. På grunn av den korte tiden som er til disposisjon, svarer vi summarisk pr mail.

Helsetilsynet viser til vårt innspill til Pandemikomiteen for noen dager siden, hvor vi ikke hadde motforestillinger til råd om en utvidet bruk av Tamiflu. Det er mulig et slikt råd burde ha kommet tidligere. Om den foreslåtte ordning vil kunne føre til et uforsvarlig stort forbruk av Tamiflu, har vi ikke noen formening om. Ordningen må følges nøye og eventuelt justeres. Det oppfattes at hensikten er å behandle allerede influensasyke, samt å gi forebyggende behandling til kontakter til risikogrupper. De nærmere detaljer er ikke kjent for oss. Vi antar at det er gjort en avveining mellom nytte og ulemper, inklusive mulig resistensutvikling. Andre land har erfaringer med liknende ordninger. Vi legger til grunn at disse erfaringene ligger til grunn for forslaget, for eksempel erfaringene fra Storbritannia.

Spørsmålet er om den foreslåtte ordning vil kunne medføre fare for at de som er i behov for å oppsøke lege ikke gjør det. Departementet synes klar over denne muligheten og søker å avbøte denne risikoen. Det synes fornuftig at det også sørges for at pasienter som oppsøker sin lege direkte også har muligheten for å få utlevert Tamiflu der. Vi ber departementet vurdere om svineinfluensaen skal defineres som allmennfarlig smittsom sykdom etter regelverket.

Situasjonen under en pandemi er spesiell. Vi har ikke vesentlige medisinske innvendinger mot den foreslåtte ordningen i denne situasjonen. Dette må imidlertid ikke skape presedens, og eventuelle forslag om tilsvarende helsetjeneste i apotek under normale forhold må underlegges en normal behandling. Vi legger til grunn at det er utfordrende at det er samme virksomhet som selger preparatet også er dem som vurderer indikasjonen.

Oslo 3.11.09

Lars E Hanssen