Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyns myndighet på barnevernområdet 1. januar 2010. Delegering fra BLD

Stoltenbergutvalget – rådspørring bedre hjelp rusavhengige

Høring - forslag tiltak forenklet tilgang antiviralia - rekvireringsrett farmasøyter

Midlertidige endringer blodforskriften vedlegg - Høringsuttalelse

Omsorgslønn - en kunnskapsoppsummering

Fremtidig organisering nødmeldetjenesten - Høringssvar

Arbeidsgruppa organisatorisk tilknyting sekretariata forskingsetiske komiteane - høringsuttalelse

Forskrift strålevern brukstråling - høringsuttalelse

NOU 2009: 9 Lov offentlige undersøkelseskommisjoner - Høringsuttalelse

Kartlegging bemanning kompetanse ambulansetjenesten sommeren 2009 - oppsummering

Forskrift nasjonalt vaksinasjonsprogram endringar Sysvak-registerforskrifta - høyringsfråsegn

Forskrift legemiddelassistert rehabilitering nasjonal retningslinje LAR opioidavhengighet - høringssvar

Smittevern fengslene - høringsuttalelse

Henvendelse fra Folkehelseinstituttet bekymring mangelfull helsehjelp bærere MRSA

Forskrift organisering forskning registerforskriften forvaltningslovforskriften - høringsuttalelse

Sammenstilling fylkesmennenes rapportering klagesaker sosialtjenesteloven 2008

Funn tilsyn legemiddelbehandling sykehjem

Lov sosiale tjenester arbeids- velferdsforvaltningen - Høringsuttalelse

Forvaltningsreforma - høyringsnotat lovforslag fylkeskommunane sine oppgåver folkehelsearbeidet

Revidert nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa - høringssvar

Barnevernloven - overordnet faglig ansvar tilsyn Statens helsetilsyn - høringsuttalelse

Nasjonale retningsliner individuell primærførebygging hjarte karsjukdomar

Tilgang helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser - høringsuttalelse