Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har følgende kommentarer til ny strålevernforskrift:

I tilsynssaker har vi erfart uklar rollefordeling i tilsynsansvaret til Statens strålevern og Helsetilsynet. Dette gjelder saker som omhandler autorisert helsepersonell som anvender laserutstyr og IPL til kosmetiske formål – altså ikke til medisinske formål.

Helse- og omsorgsdepartementet uttaler seg om de vesentligste innholdsmessige endringene i forslaget i høringsbrevet på pkt 3. ”En tydeliggjøring av kompetansekrav knyttet til bruk av laser, herunder i kosmetisk bruk”.

En slik tydeliggjøring kan imidlertid ikke gjenfinnes i utkastet som omhandler medisinsk bruk av stråling. Vi peker særlig på § 43 ”Medisinsk kompetanse”, der det forslås innført kompetansekrav ved medisinsk bruk av ikke - ioniserende stråling. Det er således fortsatt uklart om det kreves medisinsk kompetanse for stråling i kosmetisk virksomhet.

Også i § 46 omtales bare nødvendig kompetanse for medisinsk strålebruk. I setningen under andre bollepunkt i § 43 påpekes at ”konsekvensene av kompetansekrav for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk er at de som driver kosmetisk behandling med IPL og sterke ikke-ioniserende kilder får et kompetansekrav tydeliggjort i ny forskrift tilpasset dagens virkelighet med en mer omfattende bruk av slike kilder til behandlingsformål”. I utkastet til forskriften § 46 kan vi imidlertid ikke se at kompetansekrav for kosmetisk bruk er definert.

Selv om disse kravene gjøres gjeldende gjennom tittelen i Strålevernets veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling (vår utheving), er det i veilederens tekst kun omtalt medisinskbehandling med stråling.

Etter Statens helsetilsyns vurdering bør betjenings- og kompetansekrav av strålebruk til kosmetiske formål i skjønnhetssalonger og lignende virksomheter, forskriftsfestes og tydeliggjøres i et eget kapittel i veilederen.

Pr. i dag er det etter Statens helsetilsyns vurdering ikke et dekkende regelverk for strålebruk ved kosmetisk behandling.

Med hilsen


Gorm Are Grammeltvedt (etter fullmakt) 
avdelingsdirektør
Kristina Totlandsdal
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Kristina Totlandsdal, tlf. 21 52 99 21