Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 26. mai 2009 hvor vi oversendte kopi av brev av 20. april 2009 fra Folkehelseinstituttet.

I brevet meldes det bekymring som går på at pasienter som er bærere av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), eller hvor det foreligger mistanke om at en pasient er bærer av denne, som følge av dette, får mangelfull helsehjelp. En pasient skal ha blitt avvist fra to helsetjenester for undersøkelse av synet. En annen pasient skal ikke ha fått adgang til kontoret til sin fastlege. Fastlegen ville heller ikke komme på hjemmebesøk.

Folkehelseinstituttet opplyser at de i slike saker gir råd i henhold til Nasjonal veileder for å forebygge infeksjoner med meticillinresistente Staphylyococcus aureus i helsetjenesten. Veilederen gir råd om hvilke rutiner helsetjenesten bør ha ved undersøkelse og behandling av denne pasientgruppen. Det at Folkehelseinstituttet mottar flere henvendelser om mangelfull helsehjelp for denne gruppen, kan tyde på at helsetjenesten/helsepersonellet ikke er tilstrekkelig informert om denne veilederen eller hvilke smitteverntiltak som skal iverksettes mot spredning av MRSA.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på denne bekymringsmeldingen og den ble derfor oversendt til Helsetilsynet i fylkene som bakgrunnsinformasjon i tilsynet med helsetjenesten.

Med hilsen


Gorm Are Grammeltvedt (etter fullmakt) 
avdelingsdirektør
Bente M. Sande
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Bente M. Sande, tlf. 21 52 99 48


Kopi:  Folkehelseinstituttet
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedlegg: Kopi av brev datert 20. april 2009 (ikke publisert her)