Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Justis- og politidepartementet
Dato: 25.09.2009
Vår ref.: 2009/722 I SYS

Statens helsetilsyn har med interesse lest forslaget til ny lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Vi kan ikke se at forslaget vil gripe inn i vårt myndighetsområde på en slik måte at det vil komme i konflikt med vår tilsynsrolle. Vi vil likevel bemerke følgende:

  • Det fremgår av pkt. 16.5 i NOU’en at muligheten for å utrede saken ved allerede eksisterende organer må vurderes i forkant, og i en slik vurdering vil det kunne være naturlig å innhente innspill fra eventuelle organer med fagansvar for det temaet som skal utredes. Etter Statens helsetilsyns vurdering bør dette prinsippet komme til uttrykk i lovteksten, evt. i merknadene.
  • Når det gjelder utredning av forhold som berører helse- og sosialtjenesten, kan det etter vår vurdering være hensiktsmessig med en utredning av en undersøkelseskommisjon der ansvaret er sektorovergripende. Det kan da bli aktuelt at flere ansvarlige myndigheter får oppfølgningsplikt etter lovforslaget § 13, jf. § 1 nr. 3. Dette vil også kunne gjelde andre samfunnsområder der det er faste organer som har kontroll- og tilsynsansvar

Med hilsen


Geir Sverre Braut (etter fullmakt)
ass. direktør
Sylvi Storaas
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler: Sylvi Storaas, tlf. 21 52 99 18