Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har med interesse lest forslaget til ny lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Vi kan ikke se at forslaget vil gripe inn i vårt myndighetsområde på en slik måte at det vil komme i konflikt med vår tilsynsrolle. Vi vil likevel bemerke følgende:

  • Det fremgår av pkt. 16.5 i NOU’en at muligheten for å utrede saken ved allerede eksisterende organer må vurderes i forkant, og i en slik vurdering vil det kunne være naturlig å innhente innspill fra eventuelle organer med fagansvar for det temaet som skal utredes. Etter Statens helsetilsyns vurdering bør dette prinsippet komme til uttrykk i lovteksten, evt. i merknadene.
  • Når det gjelder utredning av forhold som berører helse- og sosialtjenesten, kan det etter vår vurdering være hensiktsmessig med en utredning av en undersøkelseskommisjon der ansvaret er sektorovergripende. Det kan da bli aktuelt at flere ansvarlige myndigheter får oppfølgningsplikt etter lovforslaget § 13, jf. § 1 nr. 3. Dette vil også kunne gjelde andre samfunnsområder der det er faste organer som har kontroll- og tilsynsansvar

Med hilsen


Geir Sverre Braut (etter fullmakt)
ass. direktør
Sylvi Storaas
seniorrådgiver

 

 

Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandler: Sylvi Storaas, tlf. 21 52 99 18