Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til utsending datert 19. januar 2008 av høringsdokumenter vedrørende utkast til revidert Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa.

Statens helsetilsyn har følgende kommentarer til det foreliggende høringsutkastet: 

Når det gjelder planens innhold og omfang, støtter vi at selve planen er forenklet og nedkortet ved at elementer av mer faglig art er tatt ut av planen og i stedet blir publisert på eget nettsted (www.pandemi.no). Statens helsetilsyn har ingen bemerkninger til dette faglige tillegget. 

I følge selve planens Innledning (jf. side 4 linje 28-29 og side 5 linje 2-11) og Målsetting (jf. side 6, linje 10-15) skal pandemiplanen gi forutsetninger og rammer for øvrige departementer og deres sektorer når det gjelder planlegging for pandemisk influensa, jf. de samfunnssektorer som er nevnt i første avsnitt på s. 5. Etter Statens helsetilsyn vurdering kunne funksjonelle krav for en slik planlegging på andre samfunnssektorer vært utdypet noe mer i planen.

Vi savner også en nærmere omtale av hvilken rolle den foreliggende pandemiplanen har i forhold til øvrig statlig planverk på pandemifeltet og hva som ligger i å ”planlegge for en pandemisk influensa i tråd med rammene i planen” (side 5, linje 5-6). For planleggingen av pandemiberedskapen ute i kommunene er det viktig at planverk og føringer fra ulike statlige myndigheter fremstår så samordnet som mulig, både når det gjelder disse planverkenes struktur og oppbygning og de krav og forventninger som rettes til kommunene.

Spesielt vil vi nevne at det er behov for å tydeliggjøre grenseflatene mot Nav og sosialtjenesten.

Erfaringer fra ulike øvelser tyder på at Fylkesmannen har en aktiv og framskutt rolle i en pandemisituasjon, slik det også framgår av lovgivningen. Vi savner derfor i tiltaksplanen (side 9-25) en tydeliggjøring av Fylkesmannens oppgaver og tiltak.

Vi ser at Statens helsetilsyn er nevnt på aktørlisten på s. 26, men at tilsynsmyndigheten ikke spesifikt er nevnt under de ulike fasene i tiltaksplanen. Statens helsetilsyn har ingen innvendinger til dette. Oppgaver som tilligger tilsynsmyndigheten er i hovedsak av en annen karakter enn de tiltak som tiltaksplanen omtaler og vil uansett bli ivaretatt på vanlig måte, jf. lov om statlig tilsyn med helsetjenesten, lov om smittsomme sykdommer, lov om helsemessig og sosial beredskap og tilhørende forskrifter til disse.

Med hilsen


Richard H. Knoff (etter fullmakt) 
avdelingsdirektør
Merete Steen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Merete Steen, tlf. 21 52 99 70