Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Brevet er konvertert fra pdf av Statens helsetilsyn

Vi viser til tidligere konsultasjoner mellom Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Fra 1. januar 2010 overføres det overordnede faglige tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn, jf barnevernloven § 2-3 b. Hensikten med dette brevet er å klargjøre hvilket ansvar som etter overføringen tilligger Statens helsetilsyn samt å delegere myndighet fra Barne- og likestillingsdepartementet til Statens helsetilsyn. Brevet har vært forelagt Helse- og omsorgsdepartementet som etatsansvarlig for Statens helsetilsyn.

Det ansvaret som fra 1. januar 2010 tilligger Statens helsetilsyn omfatter det
overordende ansvaret for tilsynet som fylkesmannen utøver med barneverntjenesten i kommunene og med barneverninstitusjoner, omsorgssentre for mindreårige og sentre for foreldre og barn.

Statens helsetilsyn skal etter dette bl.a.:

  • Bidra til at den enkelte kommune eller virksomhet møter et samordnet tilsyn
  • Bidra til harmonisering av embetenes krav til tjenestene
  • Ha ansvar for oppbygging og vedlikehold av kompetanse
  • Innhente, oppsummere og videreformidle tilsynserfaringer
  • Bidra til kontinuerlig overvåking av områder med fare for svikt

Som overordnet organ for fylkesmannen vil Statens helsetilsyn behandle klager over fylkesmannens vedtak om å pålegge kommunen å rette forhold, jf kommuneloven § 60 d. Statens helsetilsyn vil også være overordnet organ for fylkesmannens pålegg om å rette forhold på en institusjon, eller vedtak om å nedlegge driften av institusjonen, jf barnevernloven § 5-7 annet ledd. Jf også Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) der dette ansvaret er presisert. Statens helsetilsyn vil videre være overordnet organ for fylkesmannens behandling av enkelthenvendelser som fylkesmannen mottar i kraft av sitt tilsynsansvar, såkalte tilsynsklager, jf barnevernloven § 2-3fjerde ledd. Ansvaret omfatter både tilsynsklager som omhandler barneverntjenestens saksbehandling og tilsynsklager på andre forhold/hendelser både rettet mot den kommunale barneverntjenesten og institusjoner.

I henhold til § 6 i forskrift av 16. desember 1992 nr. 1243, med endringer av 9. desember 2009, om fylkesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved oversittelse av fristene i barnevernloven § 6-9 kan fylkesmannens vedtak om ileggelse av mulkt fra 1. januar 2010 påklages til Statens helsetilsyn.

Kommunene rapporterer hvert halvår til fylkesmennene og departementet om forhold i den kommunale barneverntjenesten. Rapporteringen er et viktig verktøy i fylkesmennenes tilsynsarbeid. Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn vil i løpet av 2010 ble enige om ansvarsfordelingen hva gjelder administreringen av rapporteringen.

Delegasjon av myndighet

Etter barnevernloven § 6-5 kan enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet, og oppfølgingsvedtak som statlig regional barnevernmyndighet har truffet, påklages til fylkesmannen. Dette vil i hovedsak omhandle saker der barneverntjenesten har avslått søknader om frivillige hjelpetiltak.

Etter forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) § 25 kan bruk av tvang og vedtak om bruk av tvang påklages direkte til fylkesmannen.

Behandling av klagesaker er ikke en tilsynsfunksjon, men hører likevel nært sammen med de oppgavene Statens helsetilsyn skal ivareta som overordnet organ. Barne- og likestillingsdepartementet legger derfor det overordnede ansvaret for klager iht barnevernloven § 6-5 og rettighetsforskriften § 25 til Statens helsetilsyn. Dette innebærer at Statens helsetilsyn anses som overordnet organ etter forvaltningsloven § 35 når det gjelder de nevnte klagesakene. Delegasjonen er i samsvar med tilsvarende delegasjoner etter lov om sosiale tjenester og helselovgivningen.

Barne- og likestillingsdepartementet vil fremdeles ha ansvaret for forvaltningen av regelverket, herunder tolkning og veiledning. Departementet åpner for en ny vurdering av delegasjonen dersom det senere viser seg at plasseringen av myndigheten vanskeliggjør departementets forvaltning av regelverket. Det forutsettes at Statens helsetilsyn sørger for å holde departementet orientert om informasjon Statens helsetilsyn får ved behandling av disse sakene og om utfallet av behandlingen. Departementet vil ha ansvar for å i samarbeid med Statens helsetilsyn etablere rutiner for å sikre felles forståelse og tolkning av regelverket.

Etatsstyring

Helse-og omsorgsdepartementet har ansvaret for etatsstyringen av Statens helsetilsyn. Barne- og likestillingsdepartementets administrative styring av Statens helsetilsyn vil gå gjennom Helse- og omsorgsdepartementet. Den faglige dialogen og styringen vil imidlertid gå direkte mellom Barne- og likestillingsdepartementet og Statens helsetilsyn.

Med hilsen


Oddbjørn Hauge e.f. Tone G. Smith

 

Kopi:
Helse-og omsorgsdepartementet
Bufdir
Landets fylkesmenn
Landets fylkesnemnder
Landets kommuner