Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev datert 16. august 2010 fra Helsedirektoratet, der høringsfristen er satt til 30. september 2010.

Av høringsbrevet fremgår det at dere særlig ønsker innspill til hvorvidt veilederen dekker behovet hos det offentlige og frivillige fagfeltet, om det er områder som ikke er dekket, og om veilederen fremstår som klar og entydig.

Statens helsetilsyn vil innledningsvis bemerke at våre innspill kun gjelder fagfeltet som tilbyr og yter helsetjenester, da frivillige organisasjoner, prest, politi mv faller utenfor vårt tilsynsområde.

Statens helsetilsyn har gjennom flere år hatt fokus på selvmordsforebygging i spesialisthelsetjenesten. Vi har merket oss at det refereres til Helsedirektoratets retningslinjer fra 2008 når det gjelder selvmord som skjer i tilknytning til psykisk helsevern (side 31). Vi anbefaler likevel en mer utførlig omtale av selvmordene som skjer der avdøde hadde kontakt med spesialisthelsetjenesten. Da Statens helsetilsyn gjennomgikk alle selvmord som tilsynsmyndighetene ble kjent med i årene 2005 og 2006, fremkom det at nesten en av fem årlige selvmord dreide seg om personer som hadde tilknytning til spesialisthelsetjenesten, enten ved å stå på venteliste, være innskrevet eller nylig utskrevet. Vi viser i den forbindelse til vår rapport 3/09 (1). Psykisk lidelse hos en person med selvmordsadferd er ansett som en av de fremste risikofaktorene for å begå selvmord. Statens helsetilsyn savner derfor en mer utførlig omtale av hva slags samhandling og ansvarsfordeling som anbefales mellom første- og annenlinjetjenesten overfor etterlatte, når avdøde var i behandling i spesialisthelsetjenesten.

Når det gjelder kompetansekrav til helsepersonell som skal bistå de etterlatte (side 48), vil Statens helsetilsyn bemerke at vi i vår tilsynspraksis har sett mange tilfelle der de pårørende/etterlatte av pasienter under behandling, ikke har fått tilstrekkelig informasjon om sine rettigheter. Dette kan dreie seg om rett til innsyn i avdødes journal, rett til informasjon om klageinstanser som NPE, retten til å be Helsetilsynet i fylket vurdere om avdøde fikk forsvarlig behandling, m.m. Vi er klar over at dette er nevnt i de nasjonale retningslinjene for selvmordsforebygging, men ser gjerne at det gjentas i denne veilederen. 

Statens helsetilsyn vil avslutningsvis bemerke at vi finner veilederen relevant, velskrevet og tydelig, og ser frem til den endelige utgivelsen.

 

Med hilsen


Aud Nordal 
fagsjef
Unni Rønneberg
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Unni Rønneberg, tlf. 21 52 99 28

Referanse: Oppsummering av en toårig undersøkelse av selvmordssaker i psykisk helsevern Rapport fra Helsetilsynet 3/2009