Helsetilsynet

Forskrift om kommunal beredskapsplikt høyring

Delegasjon av tilsynsmyndigheit etter petroleumslovgjevinga m.v.

Pålegg og varsel om tvangsmulkt

Barn som dør under fødsel gjennomgang tre-års materiale Helsetilsynet

Høringssvar – forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag om å flytte meldeordningen spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 fra Helsetilsynet

Samleforskrift for psykisk helsevern høring

Hjemmel for å kreve opplysninger fra helsepersonell i rettighetssaker

Forskrift rettigheter bruk av tvang opphold barneverninstitusjon - Høring

Eldreomsorg og tilsyn

Tilstanden i den kommunale omsorgstenesta

NOU 2010 3 Drap i Norge i perioden 2004-2009 Høring

Etter selvmordet - Veileder tiltak for etterlatte ved selvmord høring

Pliktmessig avhold for helsepersonell forslag lovendring

Sakkyndig vurdering av styringsdokumentasjon

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt - høringsuttalelse

Retningslinjer for fylkesmennene behandling førerkortsaker

Politiattest ansatte i bedrifter varig tilrettelagt arbeid høring

Utkast rutiner tilsetting avtaleinngåelse helsepersonell høringsuttalelse

Uvidet bruk av politiattester i barnevernet - innføring av barneomsorgsattester

Forskrift - informasjonstryggleik i behandlingsretta helseregistra

Forskrift om helsekrav i petroleumsverksemda – helsekravforskrifta - høyring

Nybyrjarstilling - oppfølging av nyutdanna legar Høyring

Felles skjema saksbehandling kap4A sosialtjenesteloven høring

Innføring av varslingsplikt og opprettelse av utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn

Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner - Høringsuttalelse

Strategi modernisering samordning sentrale helseregistra medisinske kvalitetsregistra - høyring

Hva skal hvor - pasientarkiv versus sakarkiv - Høringsuttalelse

Forskrift om fritak frammøte Forsvaret krise, konflikt krig - Høyring

Utfordringer innspill endringer tannhelsetjenesteloven mv.