Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt høyring

Delegasjon av tilsynsmyndigheit etter petroleumslovgjevinga m.v.

Pålegg og varsel om tvangsmulkt

Barn som dør under fødsel gjennomgang tre-års materiale Helsetilsynet

Høringssvar – forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forslag om å flytte meldeordningen spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 fra Helsetilsynet

Samleforskrift for psykisk helsevern høring

Hjemmel for å kreve opplysninger fra helsepersonell i rettighetssaker

Forskrift rettigheter bruk av tvang opphold barneverninstitusjon - Høring

Eldreomsorg og tilsyn

Tilstanden i den kommunale omsorgstenesta

NOU 2010 3 Drap i Norge i perioden 2004-2009 Høring

Etter selvmordet - Veileder tiltak for etterlatte ved selvmord høring

Pliktmessig avhold for helsepersonell forslag lovendring

Sakkyndig vurdering av styringsdokumentasjon

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt - høringsuttalelse

Retningslinjer for fylkesmennene behandling førerkortsaker

Politiattest ansatte i bedrifter varig tilrettelagt arbeid høring

Utkast rutiner tilsetting avtaleinngåelse helsepersonell høringsuttalelse

Uvidet bruk av politiattester i barnevernet - innføring av barneomsorgsattester

Forskrift - informasjonstryggleik i behandlingsretta helseregistra

Forskrift om helsekrav i petroleumsverksemda – helsekravforskrifta - høyring

Nybyrjarstilling - oppfølging av nyutdanna legar Høyring

Felles skjema saksbehandling kap4A sosialtjenesteloven høring

Innføring av varslingsplikt og opprettelse av utrykningsgruppe i Statens helsetilsyn

Forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner - Høringsuttalelse

Strategi modernisering samordning sentrale helseregistra medisinske kvalitetsregistra - høyring

Hva skal hvor - pasientarkiv versus sakarkiv - Høringsuttalelse

Forskrift om fritak frammøte Forsvaret krise, konflikt krig - Høyring

Utfordringer innspill endringer tannhelsetjenesteloven mv.