Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til brev datert 25.3.2010 vedrørende bruk av felles skjemaer for kommunenes saksbehandling i saker etter kapittel 4A i sosialtjenesteloven. Statens helsetilsyn ser positivt på at Helsedirektoratet har tatt initiativ til å få utarbeidet felles skjemaer på dette området til bruk for alle landets kommuner.

Vi har gjennomgått skjemaene og har ingen spesielle kommentarer til forslagene slik de nå foreligger. Vi ser imidlertid at det ikke er henvist til opplysninger om tilsynsansvaret Fylkesmannen har, og dette kan kanskje vurderes tatt inn i skjemaene.

Statens helsetilsyn arbeider for tiden med å utarbeide retningslinjer for fylkesmennenes saksbehandling av beslutninger, vedtak, dispensasjonssøknader og klager etter sosialtjenesteloven kapittel 4A. Vi mener det er viktig å sikre samsvar mellom retningslinjene vi utarbeider, og krav som stilles til kommunene gjennom de felles skjemaene. I forbindelse med dette ønsker vi et samarbeid i sluttfasen på endelig utforming av skjemaene, for eksempel etter at høringsuttalelsene fra fylkesmennene er gjennomgått.

Med hilsen

H. Knoff (etter fullmakt)
avdelingsdirektør

Anine Terland
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Anine Terland, tlf. 21 52 99 73