Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 26. februar 2010 frå Helse- og omsorgsdepartementet vedlagt brev av 18. januar 2010 frå Forsvarsdepartementet.

Vi har gått gjennom utkastet til ny forskrill. Vi har særleg sett på §§ 1-3 og 2-3 og dei prosessuelle reglane. Vi har ingen merknader til utkastet. Forholdet mellom sivil
sektor og Forsvaret gjennom rapporterande ledd (RL) er etter vår vurdering tilfredsstillande omtala. For oss vil det avgjerande punktet vere kva sivile verksemder som blir omfatta av den sivile krigstidsoppsetjinga (SKOP), og kriteria for utpeikinga av desse er ikkje, og skal vel heller ikkje vere, detaljert omtala i denne forskrifta.  

Med hilsen


Geir Sverre Braut  etter fullmakt
assisterande direktør
Terje Jensen
avdelingsirektør

 

 

Kopi til:
Forsvarsdepartementet

Saksbehandlar: Geir Sverre Braut, tlf. 21 52 98 02