Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev datert 14. april 2010 vedlagt rapport med forslag til kvalitetskrav til fødeinstitusjoner.

Statens helsetilsyn har følgende kommentarer til det foreliggende høringsutkastet:
Stortingsmeldingens utgangspunkt for dette arbeidet med utarbeiding av kvalitetskrav var blant annet at ”Fødetilbud for risikofødsler legges til kvinneklinikker. Disse skal ha tilstedevakt av fødsels- og anestesilege og vaktberedskap av barnelege, nødvendig jordmor- og operasjonsstuebemanning og barneavdeling med intensivbehandling av nyfødte”. Fra Statens helsetilsyn ståsted er det viktig at risikofødsler defineres tydelig slik at helsepersonell/virksomheter har klare signaler om hvilke seleksjonskriterier de skal følge. Det fremgår av høringsnotatet at ulike arbeidsgrupper har utarbeidet krav til kvinneklinikker/fødeavdelinger og fødestuer. Etter vår vurdering har det resultert i at inklusjons-/seleksjonskriteriene slik de fremgår i rapporten, er inkonsistente. Dette er uheldig, og vil kunne medføre ulike tolkninger. Seleksjonskriteriene til de ulike nivåene må derfor samordnes og tydeliggjøres.

Tilsynserfaringer, også fra tilsyn gjennomført etter at tallgrensene ble opphevet, viser at terskel for overflytting til høyere nivå etter at pasienten først er innlagt i en fødeavdeling, er relativt høy. Det fremgår at det fortsatt oppleves som et nederlag å overflytte pasienten til en annen institusjon, og at helsepersonell har ulik oppfatning av seleksjonskriteriene. Det bør etter vår vurdering medføre at seleksjonskriteriene må være både klare og tydelige, med lite rom for skjønnsmessige vurderinger.

Seleksjonskriterier, krav til vaktordninger og kvalitetskrav er ikke samlet i rapporten på en oversiktlig måte. Det medfører at leseren må bla frem og tilbake i rapporten for å få oversikt. Dette innebærer en risiko for at krav kan oversees. Statens helsetilsyn anbefaler at de ulike kravene til virksomhetene samles slik at de blir oversiktlig og lett tilgjengelig for helsepersonell og virksomhetene.

Både for pasientene, helsepersonell, virksomhetene og tilsynsmyndighetene er det avgjørende at dette arbeidet med forslag til kvalitetskrav sluttføres, og at kravene fastsettes så raskt som mulig slik at alle involverte vet hva som er gjeldende retningslinjer på dette området hvor risikoen ved svikt er så stor.

Med hilsen


Aud Nordal
etter fullmakt
Brynhild Braut
fagsjef seniorrådgiver

 


Kopi : Helsetilsynet i fylkene

Saksbehandler: Brynhild Braut, tlf. 21 52 99 20