Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til brev av 24. mars 2010 fra Helsedirektoratet hvor det bes om innspill til rapport IS-1783 Nybyrjarstilling for legar – praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar.

Statens helsetilsyn ser positivt på forslaget om utvidet tjeneste knyttet til innføringen av nyutdannede leger i norsk legevirksomhet. Rolleforståelse er en vesentlig forutsetning for i bred forstand å kunne opptre som en god lege. Tilegning av en slik forståelse krever tid i samvirke med andre leger og annet helsepersonell. Ved utvidelse av den obligatoriske tjenesten med ytterligere ett halvår i kommunehelsetjenesten, anser vi dette aspektet godt i varetatt (pkt. 1 i høringsbrevet).

Vi er enig i det som er anført under pkt. 3 i høringsbrevet. Befolkningens og helsetjenestens behov må legges til grunn for avgjørelsen om antall stillinger. Vi ser imidlertid problemene som knytter seg til å definere dette behovet. Samtidig ser vi problemene som nyordningen skaper for fordeling av stillingene med tanke på utkantstrøkene. Loddtrekning, særplasseringer osv. nevnt under pkt. 4, er prinsipielt uheldige virkemidler. Vi finner imidlertid grunn til å påpeke at det vil kreves spesielle tiltak for å tilrettelegge for en hensiktsmessig fordeling av stillingene og at alle stillingene vil bli besatt. Ved en tilsettingsprosess vil andre forhold enn kvalifikasjoner og skikkethet, kunne bli lagt til grunn. Dessuten har erfaringer vist at legestillinger i periferien tiltrekker seg få eller ingen søkere. Vi kan ikke se at disse problemstillingene er inngående drøftet. Vi savner særlig en drøfting av å anse oppfølgingen – som i Danmark - som en del av utdanningen.
 
Et moment som vil få en spesiell betydning i denne sammenhengen er det faktum at blant nyutdannede leger, er andelen leger med sin utdanning utenfor Norge nå høyere enn 50 %. Dette stiller spesielle krav til innholdet i den planlagte oppfølgingen av de nyutdannede legene som ikke har sin utdanning fra norske universiteter. Vi kan ikke tallfeste fordelingen av tilsynssaker etter hvor legene har studert eller om de har innvandrerbakgrunn eller ikke. Det er imidlertid på det rene at vi har en rekke saker som antyder at leger med innvandrerbakgrunn eller utdanning utenfor Norge, pådrar seg klager som dels handler om manglende rolleforståelse, dels om mangelfulle ferdigheter i kommunikasjon og innenfor enkelte kliniske felt. Slike mangler gir seg utslag i alt fra ikke å erkjenne tilstandens alvorlighet til for eksempel ikke å beherske indikasjonsstilling for og gjennomføring av gynekologisk undersøkelse og tolking av EKG.

Problemstillingene er omtalt i Rapport fra Helsetilsynet 7/2009 hvor vi særlig viser til artiklene om legens språkforståelse og kulturelle bakgrunn (s. 73-81) og om hvilke forhold som kan føre til behandlingsfeil ved legevakt (s. 63-72).

Innholdet i disse artiklene berører pkt 2. i høringsbrevet. Først og fremst er det viktig å påpeke at den økende andelen leger uten norsk utdanning vil kreve en kartlegging av den enkelte leges kunnskaper og ferdigheter. Tilrettelagte kurs må være praksisnære i sin språkinnføring og samtidig sikre tilegning av kunnskap om norsk helsevesen. Rene språkkurs er ikke tilstrekkelig. Undervisningen i kommunikasjonsmodeller må forholde seg til begreper som for eksempel etnosentrisme og andre forhold som knytter seg til innvandrerbakgrunn. Tilretteleggingen må videre ta hensyn til det som er kjent om språklig regresjon i stressituasjoner. Når det gjelder trening i kommunikasjon og samarbeid må dette ikke begrenses til pasienter og pårørende. Den omtalte rapporten beskriver sviktende kommunikasjon med annet helsepersonell som årsak til uheldige hendelser. Vi ser at samhandling mm. med annet personell er omtalt i høringsbervet, men god kommunikasjon er vist å være en forutsetning for god samhandling.

Helsepersonelloven, internkontrollforskriften og kommunehelsetjenesteloven stiller krav til tilrettelegging av legetjenestene og opplæring. Dette vil kreve videreføring og opprusting av veilederkorpset for de nåværende turnuslegene for å ivareta det vesentlige av det som er nevnt under pkt 2. Vi ser derfor at innholdet i høringsbrevets pkt. 5 Styrking av kommunene, kan bli et avgjørende moment for om ordningen med nybegynnerstillinger lar seg gjennomføre.

Med hilsen


Geir Sverre Braut (etter fullmakt)
ass. direktør
Svein Zander Bratland
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: seniorrådgiver Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30