Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til tidligere kontakter om den sakkyndige vurderingen av styringsdokumentasjonen som vi bestilte fra Preventor as ved Jan Erik Vinnem. Den endelige rapporten fra den sakkyndige (Utgave 2, datert 23. august 2010) vedlegges dette brevet.

Statens helsetilsyns formål med innhentingen av den sakkyndige vurderingen var dels å få en uavhengig vurdering av om sykehusledelsen i den aktuelle situasjonen hadde dokumentert forsvarlig kontroll med risiko og dels søke å framskaffe erfaringer fra den aktuelle situasjonen som kunne danne grunnlag for tilrådinger om risikoanalyser og styringstiltak til andre virksomheter som etter hvert vil stå overfor liknende utfordringer, jf. rapportens avsnitt 1.2.

Den sakkyndiges vurderinger framkommer av selve rapporten og gjentas ikke i fullstendighet her. Statens helsetilsyn har vurdert innholdet i rapporten i lys av vår oppgave som tilsynsmyndighet. Den sakkyndige uttaler blant annet i sin oppsummering (side 21, kapittel 5, sjette og sjuende avsnitt):

På dette grunnlag konkluderes at ut fra den framlagte dokumentasjonen er det et negativ svar på spørsmålet om forsvarlig kontroll med risiko forut for innflytting.

Det var på den annen side etablert en beredskap for å takle problemer som oppsto. Det framgår at tiltak for å takle de problemer som oppsto ble vesentlig mer omfattende enn det som var forventet. Slik sett framstår det som at det ble opplevd at en hadde kontroll med de tiltak som ble truffet løpende.

Statens helsetilsyn slutter seg til denne vurderingen. Selv om det er påvist mangler ved dokumentasjonen av risikostyringen, gir rapporten ikke grunnlag for å hevde at virksomheten ble drevet uforsvarlig når man tar hensyn til den løpende iverksettingen av kompenserende tiltak etter hvert som problemene meldte seg.

Tilsynssaken vedrørende forholdene under innflyttingen ble avsluttet av Helsetilsynet i Oslo og Akershus gjennom brev av 17. november 2008. Den foreliggende rapporten gir ikke Statens helsetilsyn grunnlag for å ta opp tilsynssaken på nytt.

Rapporten tar utgangspunkt i det normative materiale i Norsk Standard NS 5814:2008 Krav til risikoanalyser. Etter Statens helsetilsyns oppfatning gir denne standarden en beskrivelse av hva som kan antas som god praksis når det gjelder risikoanalyser allment sett. Den er ikke bindende for risikoanalyser i helsetjenesten, og det foreligger heller ingen bindende normer i form av spesifikke lov- eller forskriftskrav om gjennomføring av eller innhold i risikoanalyser forut for endringer i infrastruktur, bygningsmasse eller organisering i helsetjenesten.

Den foreliggende rapporten antas å ha allmenn interesse i forbindelse med andre, større endringsprosjekter i helsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet orienteres derfor om rapporten gjennom kopi av dette brevet med rapporten som vedlegg.

Med hilsen

 

Lars E. Hanssen

Geir Sverre Braut
assisterende direktør

 

 

Vedlegg: Rapport fra Preventor as datert 23.08.2010.


Kopi med vedlegg til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Preventor as (uten vedlegg)


Saksbehandler: Geir Sverre Braut, tlf. 21 52 98 02

 

Vedlegg:  Innflytting i nye Ahus. Gjennomgang og vurdering av styringsinformasjon.  Rapport for Statens helsetilsyn. Preventor, 2010 (pdf)