Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til utkast til rutiner ved tilsetting av / avtaleinngåelse med helsepersonell som ble sent på høring 16. juli 2010.

Statens helsetilsyn har i flere sammenhenger de senere årene omtalt arbeidsgivers  ansvar ved ansettelse av helsepersonell. Det vises blant annet til nyhetssak på våre nettsider den 22. februar i år. Her viser vi til at tilsynsmyndigheten i enkeltsaker og i systematiske undersøkelser har avdekket at det ofte er svikt hos arbeidsgivere når det gjelder å gjennomføre intervjuer, sjekke autorisasjonsstatus og/eller referanser før ansettelse av helsepersonell.

Gode rutiner ved ansettelse og avtaleinngåelse er viktig for å sikre kvalitet og sikkerhet i tjenesten. Vi mener derfor det er viktig at det gis informasjon om dette.

Vi har i første rekke vurdert teksten som omtaler av tilsynsmyndigheten og har følgende merknader:

Innledning

I siste avsnitt i innledningen foreslår vi at det brukes "ansettelse" i stedet for "sysselsetting".

Helsepersonelloven og tilsynsloven

De to siste linjene i andre avsnitt foreslås endret til:

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle eller begrense autorisasjon som helsepersonell. En begrensning innebærer at det knyttes vilkår til autorisasjonen, feks. at autorisasjon begrenses til visse funksjoner/behandlingsmåter, til en bestemt arbeidsgiver og stilling, eventuelt på vilkår om supervisjon og veiledning.

Arbeidsgivers ansvar ved tilsetting

Vi foreslår at det  første avsnitt presiseres at arbeidsgiver har ansvar for å tilsette/inngå avtale med helsepersonell som er kvaliflsert for stillingen og oppgavene som ligger til stillingen.

Andre avsnitt foreslås endret til: "Arbeidsgiver må forsikre seg om at helsepersonell som tilsette har gyldig norsk autorisasjon." Etter vår vurdering ligger det til godkjenningsmyndigheten å vurdere dokumentasjon av utdanningen. Dette gjelder også i forhold til første punkt i "boksen" nederst på side 3.

I en tidligere versjon av informasjonsskrivet var ansettelse av helsepersonell uten autorisasjon omtalt. Etter vår vurdering kan det være hensiktsmessig å omtale at personell uten autorisasjon som faller inn under deflnisjonen av helsepersonell etter helsepersonelloven § 3 er helsepersonell.

I avsnitt 6 på s 3 som begynner med "Dette vil arbeidsgiver velge å ..." foreslår vi et nytt første punkt: "har faglige kvalifikasjoner for stillingen og oppgavene som ligger til stillingen".

Vi foreslår at det under denne overskriften også sies at arbeidsgiver bør være spesielt oppmerksom på "hull" i CV. Vi har fra enkeltsaker erfart arbeidsgiver har ansatt helsepersonell uten å være oppmerksom på at helsepersonellet har vært uten autorisasjon.

De tre øverste avsnittene på side 4 bør endres slik at det klart fremgår at det er autorisasjonsmyndighetene som skal kontaktes dersom det er tvil om gyldigheten av en autorisasjon, og at det er tilsynsmyndigheten som skal kontaktes dersom det er tvil om eller grunn til å vurdere helsepersonells egnethet.

Etter vår vurdering bør terskelen for å kontakte tilsynsmyndigheten være høyere enn det som beskrives. Vi foreslår at det sies at Statens helsetilsyn kun kan gi informasjon eventuelle administrative reaksjoner mot helsepersonell. Etter vår vurdering er tidligere arbeidsgivere den viktigste kilden til å kunne si noe om hvordan helsepersonellet har utført sine oppgaver tidligere. Dette bør framgå av informasjonen.

Politiattest

Vi foreslår at "mer enn sporadisk" tas ut, slik at det er hovedregelen om politiattest som beskrives.

Kontakt med autorisasjons- eller tilsynsmyndigheten

I første avsnitt foreslår vi at "begrunnet" tas ut av første setning. Vi foreslår at arbeidsgiver anbefales å ta kontakt med tilsynsmyndigheten hvis det er grunn til å tro at det er gitt reaksjon mot helsepersonellet.

På grunn av at tilsyns- og godkjenningsmyndigheten er fragmentarisk organisert i flere europeiske land har vi som kjent begrensede muligheter til å bistå med / veilede om å innhente opplysninger fra andre land. Det er dessuten store ulikheter mellom landenes tilsynsordninger, for eksempel regulering av reaksjoner mot helsepersonell.

De to første avsnittene på s. 6 foreslås endret til: "Informasjon om tilbakekall og begrensninger av autorisasjoner utveksles mellom norske og andre lands myndigheter. I tillegg utveksler Danmark, Sverige og Norge informasjon om andre administrative reaksjoner".

Helsepersonellregisteret

Andre setning i første avsnitt må rettes til: "Statens autorisasjonskontor for helsepersonell oppdaterer helsepersonellregisteret for personer som mister eller får begrenset sin autorisasjon som følge av en tilsynssak." Det er SAFH og ikke Statens helsetilsyn som har ansvar for å føre disse opplysningene i HPR.

Med hilsen

Gorrn Are Grameltvedt e.f. avdelingsdirektør

Aud Nordal
fagsjef

 

Saksbehandler: Gorm Are Grammeltvedt, tlf. 21 52 99 10