Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har registrert at Helsedirektorat har revidert IS-1348 - Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker. Endringene er gitt med virkning fra 1. juli 2010.

Det fremgår av de reviderte retningslinjene at helsekravene ved bruk av legemidler som påvirker førerevnen, er skjerpet i vesentlig grad.

Statens helsetilsyn ønsker de skjerpede kravene velkomne. Det har fra vår side vært forventet en slik skjerping etter at promillegrensen ble senket til 0,2 med virkning fra 1. januar 2001.

I innledningen til retningslinjene er det anført:
”Retningslinjene gjelder fylkesmennenes behandling av førerkortsaker, og er ikke ment som rettledning for attestutstedende leger, som henvises til IS-1437. Retningslinjene her kan likevel være av interesse når attestutstedende lege ønsker å orientere seg om fylkesmennenes behandling av slike saker. Når ikke annet er nevnt gjelder omtalen dispensasjonspraksis.”

I IS-1437 - Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. - 2007 (revidert 1.februar 2008), er det anført:
”Ved bruk av 15 mg eller mer diazepam (tilsvarende 30 - 40 mg oxazepam) per døgn er man som regel uskikket til å kjøre.”

I ny IS-1348 pkt. 16.4 er dette skjerpet slik at det skal det søkes om dispensasjon ved bruk av 5-10 mg diazepam (tilsvarende 15-25 mg oxazepam) per døgn. Den som ønsker dispensasjon må selv søke om dette og vedlegge ”Legattest ved søknad om førerkort m.v. NA202.” Slik innledningen til IS-1348 er formulert gis altså legen intet annet ansvar enn ved utfylling av NA202.

Ved søknad om dispensasjon skal legen svare på følgende spørsmål:
Bruker søkeren legemidler i doser som reduserer årvåkenheten eller kjøreevnen?

Ved at kravene i IS-1437 ikke er harmonisert med revidert IS-1348, vil legeattesten således være av liten verdi når det skal tas stilling til dispensasjon fra helsekravene.
Skal svaret være i henhold til IS-1437, vil legen svare nei ved daglig dose tilsvarende 10 mg diazepam. Men etter IS-1348 skal svaret være ja og det må søkes om dispensasjon.

Bestemmelsen om søknad om dispensasjon fra helsekravene ved bruk av legemidler som påvirker førerevnen er ny. Det framgår ikke hvordan den nye bestemmelsen er tenkt formidlet til innehavere av førerkort, og bestemmelsen er ”ikke ment som rettledning for attestutstedende leger.”

Etter Statens helsetilsyn vurdering kan ny dispensasjonspraksis ikke håndheves uten at IS-1437 og IS-1346 harmoniseres, og at det samtidig gis bred informasjon til leger og publikum. Dette er dessuten av stor betydning når vi fører tilsyn med legers etterlevelse av helsepersonelloven § 34 og forskrift førerkort m m.

Statens helsetilsyn stiller seg for øvrig undrende til at grensen for z-hypnotika er satt til 10 mg. Dette er høyere enn 1 DDD for zopiklon og er i strid med en sammenfatning om risiko i Läkartidningen i 2004, https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2004/29020.pdf (Imovane och bilkörning. Läkartidningen 2004; 109(35): 2657.)

Med hilsen


Gorm Are Grammeltvedt etter fullmakt 
avdelingsdirektør
Lisbeth Raastad
rådgiver

 

 

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30
Juridisk saksbehandler: rådgiver Lisbeth Raastad, tlf. 21 52 99 65