Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Fylkesmennene / Helsetilsynet i fylkene
Dato: 10.10.2011
Vår ref.: 2010/780 II MN

Vi viser til vedlagte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet om flytting av meldeordningen. Som det framgår er flyttingen, som ihenhold til behandlingen av Prop. 91 L (2010-2011) skulle skje fra 1. januar 2012, utsatt til 1. juli 2012. Fylkesmennene beholder budsjettmidler til dekning av arbeidet med meldinger til samme dato.  

Dette betyr at Helsetilsynet i fylket (fra 1. januar 2012 Fylkesmannen) skal motta, vurdere, registrere og følge opp § 3-3-meldinger fra helseforetakene som tidligere fram til l. juli 2012.

Dagens skjema skal benyttes også etter nyttår, selv om det vil være Fylkesmannen og ikke Helsetilsynet i fylket som håndterer ordningen.

Vi ønsker særlig å understreke betydningen av at Helsetilsynet i fylket/Fylkesmannen følger opp at helseforetakene etterlever meldeplikten, og løpende registrerer alle meldinger i Meldesentralen. Statens helsetilsyn vil utarbeide en årsmelding for Meldesentralen for 2011. Det er derfor viktig at meldinger som har kommet før årsskiftet blir registrert før 1.januar 2012, slik at de blir med idatamaterialet for årsmeldingen 2011.

Meldinger akkumulert i 2012 vil også bli brukt til analyseformål  - enten av Statens helsetilsyn eller av Kunnskapssenteret.

Embetene i Hordaland, Møre og Romsdal og Nordland har elektronisk meldeordning med henholdsvis Helse Bergen, Helse Sunnmøre og Nordlandssykehuset. Dette kan fortsette også etter nyttår, og vi anbefaler det.

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at vi i 2011 ikke vil arrangere nettverksamling.

Med hilsen

Geir Sverre Braut (etter fullmakt) 
ass direktør

Marianne Noodt
fagsjef

 

 

Vedlegg
1 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 


Saksbehandler: MN Il, tlf. 21529978