Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helse- og omsorgstjenester og helsepersonell

Her finner du informasjon om klageordningene og pasient- og brukerrettigheter i helse- og omsorgstjenestene.

Høring om fastlegeforskriften

Psykisk helsevernlovens anvendelse pasienter psykiatrisk institusjon etter straffeprosesslovens § 167

Retningslinje for hjemmefødsel - høring

Retningslinjer for nasjonale faglige retningslinjer i helse- og omsorgstjenesten - Høringssvar

Utfordringer i den sosiale boligpolitikken - Høringssvar

Delegering av myndigheit etter petroleumslovgjevinga m.v.

Revidering av rundskriv om helsepersonelloven - høringsuttalelse

Forskrift helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem infeksjoner sykehustjenesten høring

Ny studieplan legestudiet ved Universitetet i Tromsø høring

Rituell omskjæring av gutter - Høringssvar

Etablering av nasjonal kjernejournal - høring

Flytting meldeordning sphl § 3-3 til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Forskrift helseopplysninger nasjonalt register hjerte karlidelser høringsuttalelse

Samhandlingsreformen - forslag forskriftsendringer nye forskrifter Helse- og omsorgstjenesteloven høring

Forslag revidert forskrift barnets talsperson fylkesnemnda for barnevern sosiale saker

NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom, mottakstilbudet for asylsøkere

Omgjøring i helsepersonellnemnda 2010

Endringer kommuneloven enkelte andre lover egenkontroll kommune Høringssvar

Fellesrundskriv ”Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke”

Klage over vedtak om mulkt Skien kommune

Klage på mulkt - Skien kommune

Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker - høringsuttalelse

NOU 2011:14 Bedre integrering høringsuttalelse

Regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010

Minimumskriterier og avtalestruktur for Norsk Helsenett Høringsuttalelse

Rapport om tvangstiltak overfor personer med psykisk utviklingshemning

Hvordan klage over helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, har du mulighet til å klage.

Svikt pasientadministrative systemer elektroniske pasientjournaler ved flere av landets helseforetak

Nasjonal standard for luftambulanseleger (helikopter) høringssvar

Oppfølging av tilsynssak Vestre Viken HF

Oppfølging av tilsynssak

Endring av prioriteringsforskriften § 1 Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Europakommisjonens direktiv godkjenning yrkeskvalifikasjoner hoeringsuttalelse

Etterforskningsplikt plutselig uventet barnedød Høring

Fylkesmannsembetenes IKT-strategi for 2011 til 2014

Ny folkehelselov Høringssvar

Styrket tilsyn ivaretakelse samiske barns språk kultur i barnevernet høring

Vedtak om advarsel oppheves