Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 20.10.2011
Vår ref.: 2011/992 II PBØ

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 20. juli 2011 med vedlagte høringsnotat. Forslaget innebærer utvidelse av virkeområdet til også å omfatte sykehjem, overvåkning av antibiotikabruk og inkludering av prevalensundersøkelser.

Etter Helsetilsynets mening er det viktig med målrettet infeksjonsovervåkning som grunnlag for infeksjonsforebygging. Etter vår oppfatning taler mye for at de forslåtte utvidelser av registeret er hensiktsmessige.

Det er imidlertid spørsmål om de økonomiske og administrative konsekvensene for kommunene/sykehjemmene til en viss grad underkommuniseres i høringsnotatets kap. 6, og det er også spørsmål om Folkehelseinstituttet burde ha forpliktelser knyttet til tilbakemeldinger til melder nedfelt i forskrifts form.

Overvåkningen er avhengig av at opplysningene faktisk blir meldt eller registrert for datafangst. Mye taler for at registrering og melding bør være enkelt å utføre, og ta lite tid for den som skal utføre oppgaven. Videre bør oppgaven, foruten å være etterspurt, oppleves som nyttig for egen virksomhet, og da utover virksomhetenes oppfølgning av den enkelte pasient ift infeksjon og antibiotikabruk og sykehjemmenes egen infeksjonsovervåkning. Det bør, etter Helsetilsynets mening, vurderes om det bør gis hyppigere tilbakemeldinger fra Folkehelseinstituttet til sykehjemmene, slik at registreringen mv oppleves som nyttig, og ikke som en jobb som i første omgang primært gjøres for andre.

Avslutningsvis nevner Helsetilsynet at det ikke synes som om sykehjem er foreslått omtalt i selve overskriften til forskriften. Det er ikke åpenbart av infeksjoner i sykehjem blir lest omfattet av "infeksjoner i sykehustjenesten", selv om dette følger av de øvrige endringer i forskriften.

Med hilsen

 

Geir Sverre Braut (etter fullmakt)
ass direktør
Pål Børresen
seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Pål Børresen, tlf. 21 52 99 67