Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Norsk Helsenett SF
Dato: 20.06.2011
Vår ref.: 2011/612 I MTJ

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 29. april 2011 vedrørende minimumskriterier og avtalestruktur for Norsk Helsenett SF (NHN) med høringsfrist 20. juni 2011. Statens helsetilsyns kommentarer følger nedenfor.

Informasjonssikkerhet i primærhelsetjenesten

I snart 20 år har det vært stilt følgende krav til EPJ-programmene benyttet av allmennlegene:

1. 24-timers tilgjengelighet
2. Mulighet for å definere tilgang: lese/skrive
3. Loggføring

Norm for informasjonssikkerhet (Normen) beskriver sikkerhetsmålene på en måte som favner alle kravene. Her fremgår det blant annet at helse- og personopplysninger skal være tilgjengelig for rett person til rett tid i henhold til fastsatte prinsipper for tilgangsstyring.

I den forrige høringsrunden om NHNs strategi, har vi merket oss at særlig Datatilsynet var kritisk til flere punkter, som manglende strategi for å oppnå sikker infrastruktur for effektiv samhandling. Legeforeningen uttalte seg likeledes kritisk, spesielt med henblikk på usikkerhet knyttet til nedetid ved bruk av ASP (ekstern lagring via nett). Statens helsetilsyn uttalte seg tilsvarende i høringsuttalelse av 11. mai 2010.

Statens helsetilsyn stiller seg skeptisk til at det planlegges med en påregnelig nedetid på én time per uke per allmennlege, jf. brev av 21. januar 2011 og 27. april 2011 til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Helseforetakene er forsynt med en vesentlig sikrere ASP-løsning (doble linjer/redundans).

Nedetid for allmennlegene vil ikke bare få konsekvenser for pasienter til konsultasjon, men også ved utlevering av legemidler via eResept. I tillegg har det vist seg at ASP-løsninger skaper problemer for innhenting av elektroniske journaldata (Profdoc Online).

Øvrige bemerkninger

  • NHN er tildelt ansvaret for det elektroniske adresseregisteret. Vi er kjent med at fortsatt kommer ikke rett epikrise til rett mottaker.
  • Journaler kan fortsatt ikke utveksles elektronisk via nett fra tidligere til ny fastlege.
  • Sykehussystemene har vist seg i enkelte tilfeller å antedatere elektroniske sendinger som forårsaker feilplassering i allmennlegejournalen – og dermed blir oversett.
  • Det er fortsatt ikke tilfredsstillende verktøy eller nettverksløsning for å sikre fortegnelse over legemidler i bruk (LIB).

Vi kan ikke se at det er foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til den bestående nettverksløsningen. Vi ser det som helt avgjørende for at samhandlingsreformen skal bli vellykket, at det legges til rette for en infrastruktur som ivaretar de bestående krav på området. 

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Magnus T. Jenseg
rådgiver

 

Kopi:
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet

Helsefaglig saksbehandler: Svein Zander Bratland, tlf. 21 52 99 30
Juridisk saksbehandler: Magnus T. Jenseg, tlf. 21 52 99 35