Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Dato: 26.07.2011
Vår ref.: 2011/936 II ASO

Statens helsetilsyn viser til Bame-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høring av NOU 2011:14 Bedre integrering. Høringsfristen er 15. oktober 2011.

Inkluderingsutvalget som har avgitt utredningen, har foreslått mer enn 200 tiltak i arbeidet med å utvikle inkluderings- og integreringspolitikken. Høringsinstansene bes om å gi innspill til hvilke områder og tiltak som bør ha politisk prioritet i oppfølgingen av forslagene i innstillingen.

Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylkene på barnevern-, helse- og sosialtjenesteområdet. Etter vår oppfatning har utvalget gjort et grundig arbeid i å beskrive forhold som er vesentlige for integrering og inkludering i samfunnet. Generelt mener vi at å fremme integrering og inkludering også vil bidra positivt til at befolkningen som helhet bedre kan nyttiggjøre seg tjenestetilbud og ivareta sine rettigheter. Statens helsetilsyn støtter det pågående arbeidet på dette området, men ser at det ligger utenfor vårt mandat å skulle gi råd om hvilke områder og tiltak som bør prioriteres.

Med hilsen

Richard H. Knoff etter fullmakt
avdelingsdirektør

Anne Solberg
 seniorrådgiver

 

 

Saksbehandler: Anne Solberg, tlf. 21 52 99 81