Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til høringsbrev datert 10. mars 2011 vedrørende Nasjonal standard for luftambulanseleger (helikopter).

Statens helsetilsyn har følgende merknader:

Statens helsetilsyn støtter forslaget om å stille felles nasjonale krav til leger i luftambulansetjenesten. Felles kompetansekrav vil kunne bidra til å sikre at befolkningen gis et mest mulig likeverdig akuttmedisinsk tilbud. Vi anser også at utvikling av nasjonale standarder er et viktig bidrag til å konkretisere helselovgivningens krav til å organisere et forsvarlig akuttmedisinsk tjenestetilbud både på virksomhetsnivå og for involvert helsepersonell. 

Andre momenter:

 • Kravet til at legen skal være spesialist i anestesiologi anses som relevant i forhold til de arbeidsoppgaver man har som lege i luftambulansetjenesten. Under henvisning til at tjenesten stadig transporterer flere svært syke intensivpasienter mener vi at intensivmedisinsk kompetanse særlig bør vektlegges ved vurdering av egnethet.
 • I høringsbrevet er det vist til arbeidsgivers ansvar for å legge til rette for nødvendig fagutvikling og trening, samt den enkelte leges ansvar for å holde seg faglig oppdatert. For å synliggjøre dette på en bedre måte anser vi det hensiktsmessig at man under pkt. om førende dokumenter vurderer å ta inn spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonelloven og internkontrollforskriften. Det vises i den sammenheng til følgende bestemmelser som anses relevant i denne sammenheng:

  Spesialisthelsetjenesteloven:

  § 2-2. Plikt til forsvarlighet
  Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige.

  Helsepersonelloven:

  § 4. Forsvarlighet (første og annet ledd)
  Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

  Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

  § 16. Organisering av virksomhet som yter helsehjelp og internkontroll

  Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

  Departementet kan i forskrift fastsette nærmere bestemmelser om organisering av virksomhet som yter helsehjelp og om internkontroll.

  Internkontrollforskriften:

  § 4. Innholdet i internkontrollen (utvalgte deler)

  Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

  Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

  a)
  beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt,

  c)
  sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,

  f)
  skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,

  g)
  utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen,

  h)
  foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Med hilsen

Gorm Are Grammeltvedt etter fullmakt
avdelingsdirektør

Bjørn Jamtli
seniorrådgiver

 

 

Kopi:

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet i fylkene

Saksbehandler: Bjørn Jamtli