Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Helsetilsynet i fylkene
Dato: 21.09.2011
Vår ref.: 2011/687 I HAK

Tilbakekall av autorisasjon

Advarsel

Begrenset autorisasjon

Tilbakekall av rekvireringsrett

Søknad om begrenset autorisasjon

Statens helsetilsyn vil med dette orientere om vår gjennomgang av de vedtakene helsepersonellnemnda omgjorde i 2010. Hensikten med gjennomgangen har vært å se hvorvidt helsepersonellnemndas omgjøringer tilsier endringer i vår praksis og om helsepersonellnemnda for øvrig gir noen føringer som vi må ta hensyn til. Vi har også vurdert om omgjøringene har betydning for innholdet i saksbehandlingsveilederne for det hendelsesbaserte tilsynet.

Det ble oversendt 76 klager på vedtak til helsepersonellnemnda i 2010, og 15 av disse ble omgjort. Av disse er åtte tilbakekallssaker omgjort – tre til advarsler, fire til begrenset autorisasjon og en fikk ingen reaksjon. Ett vedtak om tilbakekall av rekvireringsrett ble omgjort til advarsel. Fire advarsler ble omgjort. Ett vedtak om begrenset autorisasjon ble omgjort til advarsel, og ett avslag på søknad om begrenset autorisasjon ble omgjort.

Nedenfor følger vår vurderinger av helsepersonellnemndas omgjøringer, og hvilke betydning det vil ha for vår fremtidige praksis.

Tilbakekall av autorisasjon

Totalt ble åtte tilbakekall omgjort.

Fire av sakene gjaldt misbruk av rusmidler. Slik vi ser det er det ikke noe fellestrekk i disse sakene som gjør at vi kan trekke noen generelle slutninger som tilsier endring av vår praksis. I to av sakene legger nemnda en annen bevisvurdering til grunn enn oss. I de to andre sakene er helsepersonellnemnda enige i at vilkårene for tilbakekall foreligger, men kommer på bakgrunn av konkrete omstendigheter til at autorisasjonen ikke skal tilbakekalles. Den ene av disse omgjøres til en begrenset autorisasjon, mens det i den andre saken ikke gis noen reaksjon.

En sak gjaldt rollesammenblanding/innledning av seksuelt forhold til pasient som ble omgjort til en advarsel. I saken, som gjaldt en sykepleier, legger nemnda til grunn at avhengighetsforholdet mellom sykepleier og pasient ikke er like sterkt som pasienters avhengighetsforhold til en psykolog eller psykiater. Vi legger til grunn at vedtaket ikke innebærer at dette skal legges til grunn som et generelt prinsipp, men at det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak. Statens helsetilsyn mener at det ikke er faglige holdepunkter for å si at det på generelt grunnlag er sammenheng mellom yrkesbakgrunn eller metode og avhengighet mellom pasient og behandler. Nemndas vurderinger i saken kan derfor ikke legges til som et generelt utgangspunkt, men avhengighetsforholdet må vurderes konkret i hver enkelt sak.

To saker gjaldt henholdsvis alvorlig sinnslidelse og fysisk svekkelse. I begge sakene er det konkrete vurderinger knyttet opp til det konkrete faktum, og sakene omgjøres til begrenset autorisasjon.

En sak som gjaldt forfalskning av resepter omgjøres til en advarsel. Omgjøringen kan ses på som at nemnda ønsker en oppmyking av praksis og at advarselsbestemmelsen skal brukes i større grad i atferdssaker. Nemnda kommer imidlertid ikke med noen prinsipielle uttalelser i saken og legger kun vekt på konkrete omstendigheter.

Totalt ble fire av vedtakene om tilbakekall omgjort til begrenset autorisasjon. Vi legger til grunn at nemnda mener at denne reaksjonen skal benyttes i større grad fordi det er et mindre inngripende vedtak. Vi må merke oss dette, og i større grad vurdere om det er grunnlag for begrenset autorisasjon. Dersom vi mener at det ikke er aktuelt med en begrenset autorisasjon må vi synliggjøre at det er vurdert og begrunne hvorfor vi mener at det ikke er en aktuell reaksjon.

Advarsel

Totalt ble fire vedtak om advarsel omgjort til ingen reaksjon.

I to av sakene har nemnda en annen bevisvurdering enn oss fordi de legger legenes etterfølgende vurderinger/kommentarer om hva som sto/ikke sto i journalen til grunn. Manglende journalføring ble vurdert som brudd på journalføringsplikten. Vi oppfatter vedtakene slik at vi kan legge til grunn at legen ikke har gjort det som ikke er nedtegnet i journalen. Vi må imidlertid begrunne dette i vedtakene.

En advarsel ble omgjort fordi nemnda kom til at vilkårene ikke var oppfylt fordi det var en enkelthendelse. Saken gjaldt flere forhold, og nemnda var uenig i vår bevisvurdering av hvilket faktum som skulle legges til grunn i to av forholdene. Dette er en enkeltstående avgjørelse basert på konkrete omstendigheter som ikke får betydning for vår praksis.

En advarsel ble omgjort på grunn av mangler ved saksbehandlingen. Nemnda påpekte at både faktum og bevisbildet fremsto som uklart. Denne omgjøringen er forståelig. I saker med uklart faktum må vi sørge for at å begrunne det saksforholdet og de beviser vi vektlegger.

Begrenset autorisasjon

Ett vedtak om begrenset autorisasjon ble omgjort til advarsel. Nemnda ser på hendelsen som en enkeltstående hendelse og at advarsel er tilstrekkelig reaksjon. Vi mener at det er en enkeltstående omgjøring i den konkrete saken som ikke får betydning for vår praksis i andre saker.

Tilbakekall av rekvireringsrett

Ett vedtak om tilbakekall av rekvireringsrett ble omgjort til advarsel. Nemnda vektlegger endring i forskrivningspraksis etter åpning av tilsynssaken. Vi vil fortsatt legge vekt på det som fremkommer av ekspedisjonskontrollene, men må vurdere å innhente nyere rekvireringsdata før oversending til nemnda.

Søknad om begrenset autorisasjon

Et avslag på søknad om begrenset autorisasjon ble omgjort slik at nemnda gir begrenset autorisasjon til en lege som fikk tilbakekalt sin autorisasjon på grunn av atferd uforenlig med yrkesutøvelsen. Vi mener at det er en enkeltstående omgjøring i den konkrete saken som ikke får betydning for vår praksis i andre saker. Vi må imidlertid merke oss at nemnda mener at sju år uten autorisasjon er lang tid.

De ovennevnte vurderinger innarbeides i våre maler og saksbehandlingsveiledere så langt det passer.

Med hilsen

Gorm Are Grammeltvedt etter fullmakt
avdelingsdirektør

Hanne Knudsen
fagsjef

 

 

Saksbehandler: Hanne Knudsen, tlf. 21 52 99 26