Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til høringsnotat av 11. oktober 2010 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr.1659 om fosterhjem og i forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling for et styrket tilsyn med ivaretakelse av samiske barns språk og kultur i barnevernet (tilsynsforskriften).

Statens helsetilsyn slutter seg i hovedsak til forslaget om et styrket tilsyn med samiske barns rett til å ivareta språk og kultur i fosterhjem og barneverninstitusjoner.

Vi vil nedenfor redegjøre for våre merknader til forslaget.

I tilsynsforskriften § 7 nytt siste ledd fremgår det at "Tilsynsmyndigheten skal påse at særlig samiske barns rett til å ivareta språklig og kulturell bakgrunn følges opp på en hensiktsmessig måte ut fra formålet med oppholdet og institusjonens målsetting og rammer." Samer har en særlig rett som urfolk til vern av sin kultur og sitt språk, og dette tar Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet konsekvensen av ved å endre forskriften. Statens helsetilsyn støtter dette, men mener det ikke er særlig samiske barn som har en rettighet i denne forbindelse, men at det er samiske barn som har en særlig rett til Vi foreslår derfor at ordet særlig i forskriftsteksten flyttes og at bestemmelsen i forskriften § 7 nytt siste ledd endres til "Tilsynsmyndigheten skal påse at samiske barns særlige rett til å ivareta språklig og kulturell bakgrunn følges opp på en hensiktsmessig måte ut fra formålet med oppholdet og institusjonens målsetting og rammer."

I tilsynsforskriften § 8 foreslås det å utvide kompetansekravet til tilsynsmyndigheten til å "... besitte samisk språklig eller kulturell kompetanse ..." ved gjennomføringen av tilsynssamtaler med samiske barn. Statens helsetilsyn er enig i dette, men har merket oss at det stilles krav om å "besitte samisk språk eller kulturell kompetanse".

Vi mener at begge typer kompetanse er en forutsetning for god kommunikasjon, men ser av flere årsaker at en ikke kan forvente at aktuelle fagfolk innehar begge typer kompetanse. På den annen side mener vi at kulturell kompetanse er en viktig forutsetning for å forstå samiske barn og unges situasjon, og anmoder derfor departementet om å vurdere hvorvidt det bør stå "og" i forskriften.

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Kari Indahl
seniorrådgiver

 

Saksbehandlere: Kari Indahl, tlf: 21 52 99 46 Anne Solberg, tlf: 21 52 99 81