Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Det vises til oversendelse av NOU 2011:15 Rom for alle, med invitasjon til høringsuttalelse. Statens helsetilsyn finner det viktig at det gjennom NOU 2011:15 settes lys på boligforvaltning, boligforhold med tilknyttet lovverk samt de tilhørende statlige virkemidler, slik at kommunene skal kunne utøve en forsvarlig tjeneste.

Utvalget har etter vår mening foretatt en grundig analyse av tilstanden på boligområdet i Norge og setter lys på viktige utfordringer i den sosiale boligpolitikken. Problematikken er knyttet til økonomisk og praktisk organisering og forvaltning av arbeidet i både stat og kommune. Utvalget synliggjør at bolig er et viktig og vanskelig område i velferdspolitikken. Kommunene kan ha utfordringer både med å benytte de statlige virkemidlene og med å foreta en samordnet boligpolitisk prioritering i stramme økonomiske tider.

Vi støtter utvalget som synliggjør at det å gi folk varige, gode boliger er grunnmuren i en god sosialpolitikk. Ikke minst er dette viktig for utsatte barn og unge og deres familier.

I et helhetlig tjenestetilbud mener Statens helsetilsyn at en trygg og god boligsituasjon kan være en forutsetning for å kunne motta andre velferdstjenester. For enkelte grupper med ekstra behov vil tilgang på og formidling av trygge og gode boliger være en viktig oppgave for kommunene. Grupper med ulike helseutfordringer vil kunne trenge tilrettelagte boligløsninger, som også vil kunne omfatte tilpassede boliger med hjelpe- og vernetiltak. Dette kan være eldre, enkelte personer med fysisk funksjonshemming eller psykisk syke, personer med rusproblematikk eller psykisk utviklingshemmede. Personer i disse gruppene kan ha vanskeligheter med å få innpass på det ordinære boligmarkedet.

I Statens helsetilsyns Rapport 8/2007 "Tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser" legger vi til grunn at tilbud om bolig og om forskjellige former for tilrettelagte boløsninger er en viktig del av kommunens arbeid overfor voksne med psykiske lidelser. Vi la videre til grunn at psykisk syke kan ha vanskeligheter med å få innpass på det ordinære boligmarkedet slik at det er nødvendig med boligløsninger som er spesie1t tilrettelagte. Vi siterer fra rapporten:

"Det å bo er et grunnleggende behov, og dessuten en forutsetning for å kunne motta nødvendige sosial- og helsetjenester. Det er trolig personer som går glipp av de tjenestene de har behov for fordi de ikke har en bolig. Derfor mener Statens helsetilsyn at berørte departementer, i tillegg til økonomiske og pedagogiske virkemidler som statlige handlingsplaner mv., bør vurdere å styrke reguleringen av kommunenes plikt til å skaffe bolig gjennom rettighetsfesting."

Statens helsetilsyn støtter generelt tiltak som vil gi utsatte grupper større rettssikkerhet.

Med hilsen,

Richard H. Knoff etter fullmakt
avdelingsdirektør

Cathinka By
seniorrådgiver

 

Saksbehandler: Cathinka By, tlf. 21 52 99 76