Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn støtter hovedgrepet i revidert fastlegeforskrift om å regulere de mest sentrale rettigheter og plikter på forskriftsnivå og ikke i avtaleverket. For at forskriften skal fungere etter sin hensikt har vi imidlertid påpekt enkelte forhold som vi anser for særlig sentrale. Dette er blant annet:

  • Økt kommunal styring forutsetter at kommunen har tilstrekkelig faglig kompetanse i forhold til allmennlegetjenesten, herunder fastlegeordningen.
  • Kommunens ansvar bør i så stor grad som mulig utdypes og tydeliggjøres.
  • Å legge nye oppgaver på fastlegene vil kreve konsekvensutredninger og kostnyttevurderinger.
  • Listetaket bør vurderes redusert ved økning av arbeidsoppgaver.
  • God og hensiktsmessig pasientbehandling forutsetter tilgjengelighet til helsetjenester på alle nivå.


Lenke til høringssvar